K y t xr ss es oE ec e i

?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?
?? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ??? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ??? ? ?? ? ?
1 5????? Ⅱ. - . Ⅲ
?? ???? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ??? ?
1 5? ???? Ⅱ. - Ⅲ. 1 ? ????? . ???? ????? ,? ? ? ??? ???? ? ? ? ???? ? ? ?6 ? ??? ???? ??? ????? ?? ??????? 0? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ??? ? ? ? ? ??? ? ? ???? ? ??? ?? ??? ?? ???? ? ? ??? . ? ???? ?? ? ? ? ?? ??? ? ?? 2 ??? ? ? ? ??? ? ???? ??? ??? ?? ? ?? , ? ? ? ? ??? . ?? ??? ,??? ??? ?? ? ? ? ? ? ??? ??? ?? ???? ????? ? ?? ? ? ???? ?? ? ? ?? ? ??? ??? ?? ? ? ? ?? ? ?? ? ??? ?? ? . ??? ? ? ? ?? ??? ????? ?? ,??? ? ??? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ? ? 3 ?? ?? ? ? ?? ?? ??? ? ?? ?? ??? ? ? ??? ?? ??? , ? ? ? . ??? ?? ? ? ?????? ??? ? ??? ? ???? ?? ??? ?? ? ? ?? ?? ??? ? ? ????? ??????? ? ???? ? ??? ?? ??? ??? ? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ? ?? ???? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? . ? ? ? ? ??? ??? ? ?? 4 ? ?? ? ? 1 ???? ? ??? ? ?????? ? ?? ? ? ??? ??? ? ? ? . ? ??? ?? 6 ??? ? ????? ? ? ? ? ? ?? ? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ????? ? ? ??? ?? ??? ? .? ? ? ?2 ?????? ? ? ? ?? ?? ? ? ???? ??? ?? ? ? ? ???? 2 ??? ?? ?? ?

大学英语新方法听力教程( 第三册)
? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??? ??? ? ?? ??? ???? ?? ?? ?? . 5 ? ? ? ? ? ? ? ?????? ??? , ? ? ??? ??? ???? ??? . ? ????? ? ??? ?? ? ? ?? ??? ?? ?? ? ? ???? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ???? ??? ? ?? ? ???? ?? . ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??????? ? ? ???? ?? ?? ? ?? ? ,??? ? ?? ? ? ? ? ?? ??????? . ? ??? ? ????? ?
? ? ? ??? ??? ?
1 5????? Ⅱ. - Ⅲ. ? ? 1 ???? ? ? ??? ?? ? ? ???? ???? ???? ?? ??? ??? ??? . ??? ? ? ? ?? ? ?? ?? ??? ??? ? ??? ? ??? ?? ? ? ? ? ???? ?? ???? ?? ?? . ?? ? ? ?? ???? ?? 2 ?? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ??? ??? ? ? ?? ? ? ?? ?? ???? .? ??????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ?. ? ?. ???? ? ?? ??? ?? ? ?? ??? ??? ? ?? ? ??? ? ? ? 3 ? ??? ???? ? ????? ???? ?? ??? ??? ??? ? ? ?? ? . ??? ? ? ? ??? ? ??? ?? ? ??? ???? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ?????? , ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ????? ?? ??? ? ? ?? ?? ? ? ?????? ? ???? ? ???? .? ??? ??? ? ?? ? ?? ? ? ??? ? ? ??? ???? ??? ?? ??? ? ???? ???? ? ? ?? ??? ??? ? ? ?? ??? ? ??? . ? ? ? 4 ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ?? ??? ?? ? ? ? ? ,?? ? ? . ? ??? ? ??? ?? ? ? ? ????? ? ? ???? ?? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ???? ?? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ??? ? ?? ? ? ??? ? ? ??? ??? ?? . , ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??? 5 ? ?? ? ? ? ????? ? ?? ?? ? ??? ??? ? ?? ? ? ? .? ? ?? ? ? ? ????? ? ??? ?? ? ? ? ???? ???? ????? ? ????? ??? ??? ?? ? ? ?? , ? ???? ???? ?? ? ??? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? . ?? ? ? ?
?? ???? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?
? ? ? ? ?? ? ??? ? ?? ? ?
1 5????? Ⅱ. - . Ⅲ ??? ? ?? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ???? ?? ? ? ? ? 1 ????? ??? ? . ? ? ??? ??? ? ?? ,? ???? ) ? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? 2) ?? ???? ? ?? ?? ? ? ?? ???? ? ??? ? ???? ?? ? ?? , ??? ?? ? ? ? ? ??? ??? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ??? ? ?? ? ???? ? ? ? ? ? ??? ?? . ? ?? ? ?3) ? ??? ? ??? ??? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ?????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ) ??? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ??? ???? ? ? ? 4 ??? ? ?? ? ? ?? ??? ? ? . ? ??? ?? ? ?? ? ??5 ??? ? ? ? ????? ???? ?? ?? ??? ? ? ? ) ??? ??? ?? ??? ????? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ???? ? ? ? ? ???? ?? ?? . ??
??? ? ? ?
?? ?? ?
K y t xr ss es oE ec e i ? ???? ? ??? 6 ? ??? ? ??? ??? ?? ???? ? ? ?? ? ? ? ? ) ???? ? ??????? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? . ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ??? ????? ?? ??? ? ? ???? ??? ? ???? . ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ?? ???? ? ?? 7 ????? ? ? ? ? ? ?? ?? ??? ????? ? ?? ? ) ??? ? ??? ; ? ? ? )? ? ? ?? ? ? ?? . ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? 8 ? ? ? ?? ? ?

? ?? ? ?? ? ?
?? ? ?? ? ? ? ? ?? ??? ?
?? ???? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ??? ?
1 5? ???? Ⅱ. - Ⅲ. ?? ??? ?? ? ?????? ? ?? ?? ?? ?? ??? 9 ???? ??? ? ? ?? 0? ? ?? ? ? ?? ?? . ?? ? ? ?? ?? ?? ???1 ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? )? ?? ? ???? ???? ? ? ?? ? ?? ???????? ? ?? ??? ? . ? ? ? ? ?? ???? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ?? ?? ?????? . ? ? ????? ? ??? ???? ? ???? ?? ? ? ???? )???2 % ???? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ????2 ??? 0 ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ??? ? ???? ?? ?? ? ? )? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ???3 ? ?? ? ?? ?? ? ? ????? ?? ?? ?3? ?????? ? ? ? ??? ? ?? ??? 0 ??? ?? . ? ? ?? ???? ???? ??? ????? ? ??? ?? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? 4 ? ??? ? ? . ?? ? ) ? ? ? ?? ( ?? ??? ? ?? ?? ) 7? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ??? ? 1 ?? ? ???? ? ? ? ???? ? ? ?? ???? ? ?? ???? ? ? ? ? ) ???????? ????? ??? ? ? ? ???5 ???? ????? ? ?? ?? ?? . ??? ?? ??? ? ??? ? ????? ?? ?? ? ? ? ? 9? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ??? ? ? ? ?? , ? ?? ??? ? ?? ? ??? )?? ??? ? ? ? ???? ???? ???? ??? ? ? ? ??6 ? ? ? ? ???? ?? ??????? . ?? ? ? ?? ??? ?? ? ? ? ? ? ????? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ??? ?? ?7) ? ??? ?? ??? . ?? ??? ? ? ? ? ???? ?? ? ?? ? ? ???8)???? ?? ? ?????? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ?? ? ??? ? ?? ???? ? ? .
? ??? ?? ? ? ?? ? ? ? ??? ????
? ?? ?? ? ?
? ??? ? ?? ? ??

大学英语新方法听力教程( 第三册)
? ? ? ??? ??? ?
1 5 Ⅱ. - ????? Ⅲ. ? ?? ??? ??? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ??17? ? ? 90 ? ????18? ? ? ? 90 ? ?? ??18? ??? ? 90 ? ? ? ? ?? ) ? ??? ? ?? ? ? ???? ? 1 ?? ??? ??? ? . ? ? ?? 2 ? ???? ? ??? ? ? ? ) ??? ???? ??? . ? ?? ?? ? ??? ? ???? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??????? ??? ? ???? ? ? ?? ? ? ) ?? ??? ?? ?? ? . 3 ??? ???? ? ? ? ??? ? ? ? “ ? ?? ?? ? ”? ?4)???? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??? ? ? ???? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ?? ?? . ? ? ??? ? ? ??? ???? . ? ? ?? ? ? ?? ? ???
? 94 ?19 ?? ?
?? ??? ? ? ?? ? ? ? ? : ? ? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ??
? ? ? ? ?? ? ??? ? ?? ? ?
1 5 Ⅱ. - ??? ? ? . Ⅲ ??? ? ?? ? ? ??????? ? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ??? ?? ? ?? ? ? ?? ? ( ? ) ? ??? ??? ?? 2 ) ? ? ? ? ? ?? ? ?? . ? ?? ?? (? ? ? ) ?? ??? ?? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ??? ? ? ? ? ?? )? ? ? ? ? 1 ??? ? ? ?? ?? ? ? ?.? ?? ??? ? ? )? ? ?
 

相关内容

0XZJL往事追忆_新视野大学英语视听说教程第一册听力练习录音文本和答案(第二版)

  灿烂的语言,只能点缀感情,如果我沉默,代表我真的喜欢你 26、自由代表的是内心永久的孤独。 、自由代表的是内心永久的孤独。 27、现实太假,还是自己太傻? 、现实太假,还是自己太傻? 28、一切因为寂寞,才开始了暧昧。 、一切因为寂寞,才开始了暧昧。 29、生活的真正意义是:生下来,活下去。 、生活的真正意义是: 生下来,活下去。 30、年龄不是差距,身高不是距离。 、年龄不是差距,身高不是距离。 31、人生是一张单程车票,没有后退,没有返回! 、人生是一张单程车票,没有后退,没有返回! 3 ...

新视野大学英语视听说教程第二册答案

  新视野大学英语听说教程【第二版】第二册 Unit 1 Clock Talk Short Conversations 1.B 7.B 1.D 1.C 1.upset 4.harmless 6.replaced 9.birthday Story-retelling 1. Sit quietly and listen to him 3. Put it a different way 5. In turn/ a great deal of Homework Listening Task 1 Task ...

专四听力练习听懂英语新闻的十个方法

  专四听力练习听懂英语新闻的十个方法 (一)专四听力练习要尽量先以自己熟悉的语言了解新闻内容 同样的,在进行当天的英文新闻学习前,先从中文的媒体了解当天主要的国际或国内新闻内容,在听英文新闻时,就容易多了。当然,这是在学习期间,过了入门的阶段,就不需要了。 (二)掌握各类新闻的有限单字 世界之广,事件之多,大部分的人一定认为,要掌握新闻英语的相关单字,恐怕好几千个,要背完一整本的新闻字库,才有办法听懂。这个想法似乎很合逻辑,但是其实有个极大的错误,从政治新闻到娱乐新闻,当然很可能有几千个单字, ...

专四听力练习听懂英语新闻的十个方法

  专四听力练习听懂英语新闻的十个方法 (一)专四听力练习要尽量先以自己熟悉的语言了解新闻内容 同样的,在进行当天的英文新闻学习前,先从中文的媒体了解当天主要的国际或 国内新闻内容,在听英文新闻时,就容易多了。当然,这是在学习期间,过了入 门的阶段,就不需要了。 (二)掌握各类新闻的有限单字 世界之广,事件之多,大部分的人一定认为,要掌握新闻英语的相关单字,恐怕 好几千个,要背完一整本的新闻字库,才有办法听懂。这个想法似乎很合逻辑, 但是其实有个极大的错误,从政治新闻到娱乐新闻,当然很可能有几千 ...

2004年1月大学英语四级考试听力附试题和答案[1]

  2004 年 1 月大学英语四级考试听力附试题和答案 时间:2006-4-29 23:33:53 来源:本站原创 作者:alex 升听力) (5 天 5 夜突破英语听说的秘密|英语听写系统助你提 进入 MP3 下载页面 下载到我的手机 (不能播放请点击此处) 2004 年 1 月大学英语四级考试试题及参考答案 Part I Section A Listening Comprehension (20 minutes) Directions: In this section, you will ...

英语听力答案

  Unit 1 Click Here for Language Learning Short Conversations 1.B 2. C 3. A 4.C 5.D 6.C 7. C 8.A 9.B 10.D Long Conversation 1.A 2. B 3.B 4. D 5. A Understanding a Passage 1. A 2.A 3. C 4. D 5. D Understanding a Movie Speech 1.honored, 2.interesting 3. ...

小学英语听力与答案

  www.xkb1.com 新课标第一网不用注册,免费下载! 小学英语( 测试听力与答案 小学英语(PEP)六年级上册期末测试听力与答案 )六年级上册期末测试 听力材料: 听力材料: 听音选出听到的一项。每小题听两遍。 一、听音选出听到的一项。每小题听两遍。 1. / / 2. / / 3. / / 4. / / 5. west 6. diving 7. police 8. sun 听音,判断下列图片是否与听到的内容一致。每小题听两遍。 二、听音,判断下列图片是否与听到的内容一致。每小题听两遍 ...

大学英语学习方法简介

  大学英语学习方法简介(阅读篇) 大学英语学习方法简介(阅读篇) 时间:2008-11-25 22:28:02 作者 作者:jason (来可可部落,交更多朋友|订阅可 时间 可听力网电子杂志) 提高阅读水平建议从以下几点进行突破: 提高阅读水平建议从以下几点进行突破: 1.精读为主,多背诵经典篇章:选一本经典教材,比如《新概念》,坚持进 行精读训练. 精读可以从以下几点进行: 首先放在语境中体会单词, 词组的用法. 并且记住一些重要的单词和词组.然后体会句子的结构,句式的安排,句与句之 间的 ...

小学英语听力练习方法

  小学英语听力练习 新制定的英语课程标准把“激发和培养学生学习英语的兴趣,使学生树立自信心,养成 良好的学习习惯和形成有效的学习策略,发展自主学习的能力和合作精神”放在英语课程任 务的首位。我是这样考虑的:小学英语教学主要是教会学生如何学会英语,为真正实现终身 学习创造条件。而听力是英语学习中四项基本技能之一,也是学生最感困难的一项技能。从 我对学生的调查来看,有 80%的学生感到听力困难。其主要原因是:语速太快,来不及理 解,记忆失控。那么,如何在教学中解决这些问题,提高学生的听力水平呢? ...

小学英语单词教学方法多

  小学英语单词教学方法多 小学英语教材的内容比较简单,基本上是单词、短小的对话和简短的小文 章。所以,单词成了小学英语教学中重要的内容之一。随之而来的是单词教学也 备受观注,如果单词教学还像以往的教师单纯领读,学生机械模仿、死记硬背是 不符合新课改的需求的,因为新课改之后英语教学的任务把激发学生学习英语的 兴趣,树立自信心放在了首位。那么新课改下的单词应该如何进行教学呢?我认 为应该以人为本,以激发学生的学习兴趣、调动积极性为本,也就是单词教学要 趣味化、游戏化、活动化、生活化。 一、单词教学 ...

热门内容

英语四级高频词汇

  1.abide by(=be faithful to ; obey)忠于;遵守。 忠于; 忠于 遵守。 2. be absent from…. 缺席,不在 … 缺席, 3. absence or mind(=being absent-minded) 心不在焉 4. absorb(=take up the attention of)吸引…的注意力 被动语 吸引… 吸引 的注意力(被动语 全神贯注于… 态)be absorbed i n 全神贯注于…近 be engrossed in ; be ...

2011英语四级模拟题(6)

  Part I Writing (30 minutes)  Directions: For this part, you are allowed 30 minutes to write a composition on the topic: Styles of Living. You should write at least 120 words following the outline given below in Chinese:  1. 有些人愿意和父母居住在一起  2. 有些人想 ...

2010年中考英语模拟试题经典必备

  2010 年中考英语模拟试题经典必备 2010 年中考英语模拟试题 听力部分略 笔试部分( 笔试部分(共 75 分) 部分 V. 选择填空:(共 15 分,每题 1 分) 31.This pen belongs to . is a red one. A. him, Mine B. his, My C. him, My D. his, Mine 32.Lesson 49 is another way of saying the lesson. A. fourty-nine B. forty-n ...

新概念英语教案_第一册_83+84

  【前 10 分钟】检查笔记、检查作业、背诵课文、听写单词。10’ Lesson 83 - Going on holiday & Lesson 84 - Have you had...? 一、教学重点 教学重点 1、词法:have 的两种词性。 2、时态:现在完成时 VS 一般过去时(注意时间状语标志词) 。 3、句型:-Have you/he/she/they had...? -Yes, I/they have. / No, I/they haven’t. -Yes, he/she ...

大家论坛2011年幺建华职称英语精讲班第40讲-理工类

    本文由陈力宗贡献   doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机 查看。   大家论坛职称英语 大家论坛职称英语 http://club.topsage.com/forum-109-1 .html 大家论坛职称英语版块:http://club.topsage.com/forum-109大家论坛职称英 语版块:http://club.topsage.com/forum-109-1.html   Einstein Named “Person ...