!"#$
! " # $ % & ' ( ) * + ," - ' . /
! $ &' )$ *+ ,#$ " "# % ( ! - /01 . ! $ &3# "# 2 "44"#! ±" ! $ &6 8 9 :"# ; "<: "# 5 7 8( $ + ( -= 4(
!
07 < ' "$ ? =( ( ! , #>0# . ? 5 ": <" @A"
! $ &' )$ "# % (
!"#$! '%()*+,-). %& " !"#$% $' )*+ - %)/! 0 ( '1#$2 #3'
 3. & ( ,' . + ) )* %1 3% $4 )/! # !0 5 ( 1 3( ,' . "#("
 7)%! - )* - )*+ - %)/! 6 + # $ !"#$% 3( 1 7%+ ( ,' . #$2 )* 3 $+ , )4 )*+ - %)/! +
!" #% () $ &' *
% ' (') , . 1 * 1 & & * -*/ (2 345 ( 67 + 0 / /2 ) (') 61 7'9 *. ) & ) 8 & ) 1($/2 61 7'9 5 . 8 *( 1 8 9- 5 /(: (/ ; </ )4 1 3 1 * * (* 5
+ -. ' %1 - ! (2 3 4 " , /)0 - 1 % " - )
% = 0 .+ 1<*7 2 '(? & @ * 0A -7 41* 2 B') 'A 6'- 5 + ) '9?6 ) .1 1>9/ * . ) . '. ) . 6/ '.() 6 & /
 6. <* 6*C *) :
 4.2/ * *2 '(D% 7 0 +(8 9(+*2 (+ 4* *& +/ ) '. .?95 5 6* '95 ) .1 ) '45 6' +(8 & @ * 1 7D= *) + -7 -'. '(0 '5 ) 6*?'/ ) +' 8 (? ' ) ) 75 2 . ) 5 61 E <*) E1 '(*& 2 )(? F "# -// A ) & * 'A '. G61 2 * 5 1 ?* / ) 5'( '.* *@2 & @D& 5 ( ) *) ) 6*.2 'A 6*7*. 2 2 +D 1!' 6*1@*
!"#$%&'()*+," !"#$
H I I I I I I " ! I I I I I I # ! I I I I I I " $ I I I I I I I I I # $ I I I I I I " % I I I I I I # %
65
= ''@ -7 41* 2 & @ * 0/ ' -7 A2 J 1 G/ (?) K + (*. ) .() '. ) () 8 6/ / )'B ) 5 . -/ '( '. 1 -7 6'-* ( 'A ) '& , (+'<*% L12% & ( = 1 "MD= '. + 9() A . 2D 6* & 2 & @* // 5 <*'. / '85 @ '( 26''5 721
 49)( 2 3 0 '0 0 +1 (+ / "#! 6'
 9. 72 / ) 9--* 1
 14.44*D% 2 1 & 2 (? 1 4'56/ ) +1 +
 9. 6*2 (? .2 * . 6/ -*() 16/ (+ / (? 6*(*
 0.% 2 & 12 1 -1 (? 2 *) (+ @/
 9. 6*41 .A 4* 5 -1 **/ 45 * (') . *4'(2 57 &
 2) (? 'A ) ''. ) . ( 1 D, 6* .2 / / 1 1 2& 0 B/) @/ A 6* 69B042 ) ?
 6) 2 ) 7 & +(8 ?* 2 * 1 .45 / ) - ) 1 1 (/ % ' 6* '95 ) ) ) (% (+ * 1 (? 6* 6*(* +1 '5 0
 3) 7D% 2& 261+ 6/ 1 . & @ B*1 *& '. 092 *61 1 + B'
 9) * (
 1.2
 0. 2<* 0* 'A 12 D N (*+1
 0. (? 1 1-A 'A69B0421'9(+ 10 (*% = 5 ) 7%
 1. 7/ ( . 95 1 . '. . 1 -'2 B9-4* / ' '
 9.(* + () & ?* .5 (1 . ) ) +% = '44* ) - 1 DO / + -*'( ) 4') (*1 -1 ?*DE1 5 .* +. + 6* 5 *A* 5 . 6*2 D = 1 ) 161 + ) ) 5 41* 2 <*7 +1 A 1 & 2 '' 2 -* ' * -7 .() 5 DP . 7 '. B'
 9)& & * % = ) + B92 9() ) ' *@2 2 7* 1 7 / 5 * (/ <* (?D% ( = '95 ?' 6'-*1 27 = + 1?.1 +1 1 & @D 6* & + (+ 1 61 *) 7 ) '. : 2 .) = . *15 ) ' O (. K + = (+ ) + 6/ & ) 44* +D=2/ ) ) * *4*1 % & ') * * * ) .) * 7 '. =1 '5 - 61 61 (* 1 61 & + & . '71 K + A-/ 1 ) ) 6* = 1 '5 * **15 5 '. 1 5 (+ 61 & ( & 2 + ('9?6% = 1 ?'/ ) B97 1L92 (?DP (! 7 & 2 (? ' ) 1 <* )5 ) 91 7 6*'& . ) 5 (* 'A6*+*5 2 4 05 +D& =+'(8 @('& & 7'9 @('& / : ) ) 6*2/%
 1. * 6/ 1 * 5 ) 6' ( * '/ . %' 1 + & B
 9)A /7'9 & () 1 7'
 9. 'B B1@% 7'9 ?'))' J 0 / D ; ) % +
 9. 0 5 % =& () ) & @ 1 1Q 5 Q *+*5 2 4% B
 9) 6*'& .2/
 1. * / '5 ?* (? * 1 * ' '. ) '5! '70 1 . + 2 * 6/ ) (* 1 + % ) . **(' '4* (?2 ' = ) ) & 2 (?
 0. ) . (7& 7DG6* ) 6**& . (/ DE 2 . + 16/ 12 6**1 1 1* ( 6*'& . / + -* = (* (') * 0 2/ = 1 & @/ 9() 6*6/ + -* *+/ 1 & 2 '. (? + / 5 . * DO +D = ) 2 . 2 (0 ' 2 0* )1 4*2 ) *) 90*+D, )9+*1 ' -1 *2 61 (* .6'9?
 6) & 2 ) .61 @* /* )) / 5 2 ). ) D= <* <* ) = 1 B* * ) ( ) 1 (7'(** * B
 9) 61 5 1 B* * + = '95 ) 5% 2 = <*1 72 5 <* 0 +(8 B*'
 9) '. +D & / & @*
+ -7 &, % ($ 9 ; %< , 2 $ ! 8 : 22 " 8
= 1 ) & ( = / ) 1 & ) -7 ?.(+-') . 6/ ) * 2 . ( 6* L1 ) ( 461! & 2 * 6* A2
 2) / ( . 6 1 6* B* (+ 6*.?/* / . (61 1 ) ) . -17DR A *5 0 *'. '(?% 2 * -*2 ) . 6*5 ) / 6**B7 -725 >9/ 7 5 . + ) -4'. (0 ) * D= 0 * (* 6*/ A @5 1 ) *'A.1 (? 1 ) ) */ ' 0 ) . 4'5* 1 27/ & ) (@ 7'9D 92 '-*2 / 5 (+ 1 (? 61 )7 , A2 = 1 41 / 0(+7D; ) = ** + HS 0() ( 6'
 9. & @* * . +1
 1) )/ ) & 2 / ( 1 . + 1 . .0/ * <* * 21 D= '. + <*7 7 A . * 26''5 1 +
 9. ) 9--* 1 '( & * (+21 6'5 72 . T 1 -D) U 4D 0 % (+ / 6*2 (? . (+ *@* (+ / +1 A 'D ' -DL7 A! 1 ) . 5 + -*
 2) 1B1 10 DG1 6/ -7 -'(* ?. & 2 *.& . (? ) ( 1 6* 6* 4* * 94 (@ 0'9() ) (? 0 7 '& 1 -'. * 1+/ 61 (7! ) (? = '95 61 6/ 0 + <*B'9?
 6) D C1 .(+-1
 1) '9?6 ) @-
 1) % (* . <*-*A<'.B5 .1 () 6*& ) + -*5 1 2 2 . <* ?1 * 1 1 *) ) DE * -* 1 6* 0 / @*1 % 61 @ 7* 1 '& + -*) 61 *6/
 4.2 *291 '(22 6 1 '. (? +
 9. ) 9(0 . 6D & )5 * 5 ' (+5 ?6! *2
 9. / ) ) / 90 2& @/ / 6*5 6 92 (? O .. )1 *) ) 92 9?
 6) -*6'& ) 61 *.2 / 57D ' (+5 *4'(2 / B/) R ) / 7 6*) -*= 1 "# % 2 6'9?
 6) 61 +'(*2 6 1?''+ J ) )6*
 4. &2 6*) = + 90 'B 61 2 '-') -*) 25 * + ' *! 5 / 0 -* 0D= <* + ) B/) ) 5 0 ) . +/ 0 7 / ) 7* <* ) (? '2 ) 2 +* 5 / '4* 6*1 57 ' ''@ 92 / '-*2 . ) ( 6** DP ( 6'9?6 = 1 *5 &2 J ) +% & 92 1@/ '-* & + 1@ -*2 6 ) (?21 G61 0 '. 7'9 ) (@ = 6'95 & 1!' = ( '95 2 90 6/ 2& ) '5 +' 6/ 2 + *.
!"#$ I I I I " &
%
) 1?* (*/ **)( ) />9*) 1 & 2 B5 ' ) (2 ) 61 ) 7 & () / ' -1 94 ''@ (9/ () 2 / 6* . . 2'(2 (+ 1 1 *) . 5 *& )6* 1 * () @* / 1 1 + / 1D= (+* 94 25(?
 1.0 + 1 +*2 * + */ 5 *'. -'9() 0 -* 0D 'A '2 ) 2 / % 'B ) 6*J 1 9?
 6) -*1<1 B5 *2 ) )' B*12 02 951 2 . 5 *5 '(( 61 ) 91 2 90*2 25 4*2 7'9 +/ ) * ) A * '(% +(8(*+ ' B*
 1. @* 2/ / $7'9 (*+* ) B*1?.1
 5) . '+1 = )5
 1. ) )*2 & ) -* '0 ) 0 ()) * 2 * + ' *)/* D% 7 2
 50. 61 5 '( / 2 (* / 7 2 6 ( 1% ' 92 '7 '-*2 DP * ) 7 . '(?* & ( 0 2 (? '2 ) 2 . / '- ) (2 1 * =-3 ) 0 ) . 3
 04)6* 1*(' 5 . '-*
 49.61/ 0 -* 0 A -* / ) + % ) 7 1*@/ & ) 5 6* . +2 6' * -*& 0 ) ) 7 & + 5 ' 2*+*/ + 1 +* 5 +D 5 6/ '72 6* '95 / 6 @*) * 2 ?(* (+ <* '4*
> ? ?@A C 9 B
8 ( 8 #!"#$"% V IIIII¤ #8 ( V 7! "B 7# V C - %!&'()% V% ( 2 ! (?B!$*)& V $-V 7! 8 - V 09? !"+,)- V% . 2 ! 'B) ( % ?1 1 / / (I % 2 ) 'A 1
 4. / *) . * 72 - -'.5 / 45 * (0 2 95 2'A '(+90I % 0 ) ±ê× 092 ) ' B*'- - 6 1 2 (/ B7 . (? I 1 *2 6D) 0 *2 '') (+ 6/ (? 9BB/ %) /
 4. - '<*"2 # B7 0 . ) - @/ 2 1 0 (! ) 6D '. 0(?% 1 (? - 5 61 */ 5 ?* '. ++/ (* - ) / I%%%ó 2 1 (? & 1 . 5 *1 4"$./0 V 7! V ? 1 "8 !123&/" V 7B V 7! #8"B V ( 9 ( #)456!",$)7 V% 2 ! "B(!$)&% V #V 7! "# 7V 4A9!
 85.9:, V 7! 1 48
 32." V! 7 V 2 . $V $ 9 !70850,V% "# ( 2 ! < .("$V (8 # ( !;$7"%#)0 V $! < "9 .- V ( ( ?8 !;)5,%-)" V # 7! ": "+ V +D !$<)'$) V $5! 8 #- V (. $"%456!
 7)70 V! . 2 07D E (:0!'%5& V% $ 0# V 2 ! B ?( V ".- &/!-)% V # 7! #=- ( !#$;=)70% V ( . #V $ 7! 2 ! % " # ì± " )
 49) 2 # B1@ / / 1* " # - ) ) 6D 0 ( ) 0I 245 1 @* ) 1*'A 6*45 0 Iú %ú ±§ ×ò÷%à× A?
 6) 21* . *
 0.I** V / (% A* (? 1 2 / ?.1 +*41 1 .1 ) +' 1 6/ *5 (+ 6'& (? *) 2 / (+ *+7 ' / . (
 7) (? .?1+5 2 +1 . * . * 'A (?*Iú×% 2 -ê (* . 5 2 1 <*) * % (76'& 6* 2 I%± (') <*94 % B*+* . (* ?/ ) -/ +Iá ) 4*2 ) *7! * . 2 (0 /* ¤×÷±**×ü V V ì ± ÷) %×á) " ±í# ×)
6=
!"#$%&'()*+," !"#$
8 "# + V ? 4"B !9
 85.%
 7) V 7! #D <: V ( "# -= #)!'+5;)> V $! ? E 1+5& V "D V 7! ? <(!1/<;, V! ": 9V 2 7! 8 040$V # ( "#%!.@:0 V% 2 ! B 4(-V
 0. $ &+A!.$
 0)& V B 7! $! =( 7: V : -(!;=$<B:)< V $! 4"E 7 V ( 8 !.$)&2" V 7! # E $!#+&)0 V 0B (V 7! 8 #? (!"%50-%7 V% 7 B ". V 2 ! 7!
) § & ) +'/
 2)A (?I×%ú '. 6 (?% 1 2 / 7/ +*5 / -1 ?* 1 &) 6% (1 Ií% ±ú%° ./ ' 16/ . /'( '. 1 1 *) 2 ?6* 4'2/ ) .(@I á % á °) * '
 9.?* (0 1 '. 944'. 2 ) I% ×± ×± ) ×°%×° % .1 1 6* / *5
 9) () I%±ì) 2 ** 0 / .I (0 ×± B97Iò B97/ (?Iò) ) (? B'9?
 6) 6/ Iò
$ E $#!0857&?.8570% V ¤ %ठ".4". V ( 7!
0 A CC E .9
8 $ : ) ?/ ) 7 -( ' <*" / -*'. A ) ) 2 I¨ " ±ò# × *A # ' ) '. 6D - 9 ( ò :8"B( 0:$(.0$ ± % ? 8 ( .$ 8 ) *) / B9/ '. 1 * ( 7 ( ' 2 B56% 1 2 5 ./ I¨%) ú" ± +# + 2 ( <7 ( ) A 2 " / 1
 41) 95 & 7# I á %á : 8 ' / 6 ( (/ .0 1 1 / .
> 9 @+ C
/"+ @ : % '. .
 9)
 4.44*% / 6'2 'A R 8 & % ( 0( 6*A -* 1 ' * . 2 ) W X 2 6*% ?
 6) 6'& ' '(/ E D /- F "# ( % '. .02 *% / 61 -1 1 X N 'AL1 *% = D ) 9 G2 "< 6*A -* 16/ 20 / ( (+ P 9 . . ) 5 (0% 6*& 5 2 ) '. +8 5 ?*)'7 -1 . 1
 2) . @*D $(3#"$ ( #.- ( ó""Y#Y $"Y$Y ê±±+°¤úú ? ( H 8 (. 0: # 6 I($#6"9 ( ÷,ú %ú°÷ +9 . ( $9 ( 0: >- : 0:, < ÷ " í ò # ר ê - 9 =$ 0# ( 46D
!"#$ à,¨ "YS$ ê%×ó% < # *".G úí°àò : 0I(% .(
%
J( # , <K( à , % "YZS ê í ± % : + 0# K "YMS$"YTS ê×*7$ =( °í%¨ . ": ( H $0- × %ú°×ó%± & ' (# $ ; 9 ; ( ú! " ò ×÷ # - é , 09L 0+B( . , à ,¨ "YSM ê*": "$ ( ü%ú - × % ? $ ": -
9 9 7C C G A H9
K " & ( G! #$%' )*+,- &% ( "". )& X 6''2 6*B*) (2 * ) *0 >9*) *) 2 1 & .' 16 2'(D / ' (% $ ! ( 8 # ? 70 #8 ( "D=0( B*/ *.+ A ) )1 (A. . 6*412?*) )6*1 6'. 41* 2 * ) * '2 1 61 )
 9) 8 .() 92+ ' 2 , DB*<*7 . 6 . / 0 X 4'/) /0 5 * D2 56* 6/ ( . +. #D% 6*1 6'. A2 J & 2 '
 9) 8 / )'B 1 ) 2 . , D+. / (+ 2
 50. <*1 * 12 5 X 5 ( 1 B. *
 0. D0 1 (+ / ( 12 * ?
 6) , D?.& 94 * X * )0 5 D& ()' '5 ?* * ' (5 ?( ? ".# ZD, 56*A 5 / 0( B*92+ ) +*0/ 6*1 6'. ?.(+-') . [ P %
 5) '5 (? 1 '& * '
 2. B*)
 9) 8 1 2 6* P X \ , * 1+/ D.& . (? X )0 D2 / .) , 12 . D25 4*2 * '(2 X D?''+
 5) . /* 2 2 (* R .) D) A 92 95 : D@('& (? 6* * '7*2 1 5/ / . -45 *8 B/) 2 /* D R '0 ) 0 ()) D. @* 2/ /2 * 2 : 92 D0 ) . '-*2 D D R 16 1 41
 0. D& 2 (+ / 12 () : D4'56 1 41
 0. / (+ / 12 2 () D R D?') 2 / )'B 6/ A2 J . : D?') 5 A 6* . 4 'R 9A . . 61+2 4 D2 A A * '- . 6/ : D61 '. (? ) *& @/ D
$D=-1 B*/ *.+ A ) ) 7 (A. . 6*412?*) ) * '/& 2 6**)
 9) * '2 1 61 : ) ) 1 & . 6*1 6'. .
HD% 6*& + & ) 7' " 5 ) * * * .A. ) '. 6* 1 2() # **2 ' 2 (0
6F
!"#$%&'()*+," !"#$
KG/ 0& 12 *#0 ( K " %' &), % 0 )& , & . 6*A 5 / >9*) / P / (2 * ) '5 (? '& 2'(2 ( (?56D / 2 ' (% $ ! ( 8 # ? 70 #8 ( "DO +/ )
 9) 8 41* 2 *5 B'
 9) '45 6' +/ ) '. .?95 5 '& + 6*1 6'. .() A* 1 2 4* *& +(8 & @ * 1 7! . #DO +/ )
 9) -1 ?*) ?* 6/ J B1@ ! '& + 6*1 6'. (1 ' ) 2 'B 0 ' (5 ?( ? ".# $D: + )
 9)
 4.A.' 2<*-'(* '. 4* -'(* O +' 7'9 @('&! / 6*1 6'. ** ) 1 7 2 (+ 7! '& ZDG61 2 6*/ ) ) -4'. ()*2 )
 9) 5 . A 6* A2 J ! 8 ) 5 '( 6*1 6'.* (2 . 1 2 1 '- . / )'B . HD= & 0 A 5 / )
 9) ('& & @/ ( 6/ / + 2 6*1 6'. 6 * '. (?!
K G3 #56#, $ 9,4 ,( K )4 7 8#& 0 0 " K 66 % 6''2 6*0 .0 & + V 1*) A5() *0 2() * 92 ) GX *) '. ) '.
 46.2 ' / / ' 16 * * % / 6*
 4. . '. * 5 (0 (? '4* A -D * 94IIII61 * (+ (+5 IIIIA<'.B5 1 1* IIII.45 * * 1 IIIII
 49)( 0 /
 4. '-') * "D% 7 -1 6* +* #DE 6*& 2 1 ZDO 2 / .?95 * 1 . +*4*1 2 .) * '( ) 4') 6*2 -1
 9. @*2 *
</) ) ) 22 ' 6*41@ '( ) 9B
 9. +
 9. ) *@* D / . 6*2 B2 / 6*& * (+2 (? ) +/ 2 -1 ?* 5 ) 1D ' </'( / (1 .1 7*. 2 ) (?
 1) ) .D 1 @/ 1 6** 3/ ) 6*'(*6*61 5 ) + '2 D .</ 2 ** D & D D (*+ 'A 5 * 6* 4D
$DG*)* ) & 5 ) ) . + ' 1 ' 6*41@ B
 9) / @ . HD% 6'-1 B'9?
 6) 2 1(* 61 ) & )' MD% 6*-'</ ** + ?* .5 *.0/ <* (*1 7 5 TD 7'98 . *6'-*B7 -/ ?
 6) +(/ D
'A 6**/ ) 2 -4'. ()2 2 1 6/ 7
 4./ +D ) / 9* & 2 ?65 1 * 1 2 2
UD% (@ 7'9 A 1 ) / (+ *A ) 61 '. 5 6*) 5 -*1 A 7'9 '. YDO 1 6/B7 1A5(? ) *1 @/* *& 2 ) 1 / . (+ 5 + 5 * 5 "SD% 6**.
 1) @*2 </ 2 . ( 6>91
 9. <'. 1*/
2 / ) GK(+ 6*
 4. . '. 'A6*A 5 / & +2 0'. (? ) ) <* & + 0 2D '4* A -2 ) '5 (? '. 10 +/ ' 6*?/ ( '. 5 2 '& 1 "D'4* (IIII" 7! I #
6I
!"#$ #D4*2 ) .2 / $D2 0* 90*+ ZD2 0* 90*+ HD/ -4'. () ) 1 MD
 4. '-') * UD+* *2
 4.2 TD<1 5 9* YD5 5 '71 "SDA<'. 1 " 7! # " 7! # " $
 5.# ! " 7! # " 7! # " 7! # ! " $
 5.# " 7! # ! " $
 5.#
%
5 2 '. V 1* A ) G] *& +2
 46.22 . 6*412?*) .45 *) ) / ^+ & +2
 46.22 ( ) '5 / '2 1 ' * 1 6*/ 5 / 0 1 0 * '. V 1* / 6*A 5 (? '& 2() *D ** 2 (0 "DG*0( )/% 7 @('& * 1 $5 +?*B7 .1 (? B''@2 (* 2 4*2 1 B7 & ) (? % D *+/ 1 6/ _ 0 % & 41 .% (+ #DG6* 1 6* ') . . (+2
 2. + 6*% E* * / + : % D ( 5 . 6* A* +**) 5 / * . ) <*.-1 (* )7' $7% $DW & ' @ / 10 7 , )*' '.) 2 * '. 2 / $4 ) A / 6'44/ 1 (/ 5* 2 (? (+ ?
 6)AD / ZD' ,;#% 5 -* ) '9 + 3 - 73 $=6'9?
 6) 7'9 & . ( ) **/ 6*?1+* . (D HDO 0* * ) $4 '.6*-/1 ( ) *1
 04) 6*/1 3A ) + 2 @*/ 6*?'<*(-* .4'. ) . ()* ) D MD% 16/ / (') . & %
 5)- A (0 5 *0 (? 2 <*7 )+ # 7; / / 5 (1 1 7D UDE 6'& + ' 332 . 1 ) 6*2 * - + '. 7: '& )6*(* 2 &D 3 )*7% 5 '+1 + TDC 2 & 9*2 6'- = 7: 33 ) 7! YD%0 ) -92 B*/)*;#%& & * / 1 (0D / 2 @* ) ) ' *@2 ( +<1 * "SDG*1 6'4*) ) ( 1 *-* 0( B*.16* $%#33 5 5 61 1 ?.* () 1 *0 + % 75D K G: #&7 % ( M , . )& #0 % .(2 ) 6*A 5 / / ' X (** G%1 5 *) '5 (? () 6/ 2D 1 '& "D% ' (') , . 1 * 1 & /2 & * -*/ (2 345 ( 67 ) (') 61 7'9 *. ) & ) + 0 / 8 & ) 1($/2 61 7'9 5 . 8 * (D 1 #D= <*(* .6'9?
 6) & 2 ) .61 1 61 <* ) = 1 B* * ) ( (7'(** * B
 9) 61 1 1 B* * + = '95 ) ) 5% 2 = <* 5 72 5 <* 0 +(8 & / B*'
 9) '. +D & @* $DG1 6/ -7 -'(* ?. & 2 *.& . (? ) ( 1 6/ = '95 61 ) (? 0 7 '& 1 -'. * 1+/ 61 (
 7) (? 0 + <*B'9?
 6) D ZD=''@ 1?* (*/ **)( ) />9*) 1 & 2 B5 ' ) (2 ) 61 ) 7 & () / ) (9/ () 2/ 6* . . 2'(2 (+ 1 1 *) . 5 *& )6* 1 * (! / 1 1 + ) -1 94 / 1D ' @* +*2 HD= (+* 94 25(?
 1.0 + 1 * + */ 5 *'. -'9() 0 -* 0D 'A '2 ) 2 /
6J
!"#$%&'()*+," !"#$
2 .(2 ) 6*A 5 / / ' P / G%1 5 *) '5 (? () (?56D 1 '& 2 "D×- "
 2) * 94# #D- " -1 *# ). ) $D°°ù- " 4'56# / 2 ZD-íò- " 61 * (+5# HDê¤×÷±ò- " .0 + # *'. MD ÷°ó¤×÷- " / 45 * ( 1 # 0 UDì¤×÷ "# ±- "
 49)(# / TD±¨- " 1>9/ # 0 . * YDúí°±- " '4* (?# (/ "SD×é÷úê- "
 4. '-')# *
M G;,%' : <( %& #. 0 ' ( G.*1 / B'
 9) ) "#S & +2 ) '4/ *+ /01 D%7 ) 0 . 6*A 5 / 4'/ 2 '. '( 6*) 0& . ' '<* ) '5 (? '& () "D& )'B 7'9 +') 61 J #D& ))1 2 ' 2 0* '( 7'
 9.'B ) 1 61 /) @* ) 90*+ J (+ $D& ) 61 7'9 61 <*?1 + A 7'
 9.'BD / (* . 'J M G= #7 , 0 " K , > #4 4( % G61 +' 7'9 ) (@ 1*)
 6.*-'2 / ) 6/ . 6*) * ) -4'. () 6
 11) // 61 ) '5 / 4* * ) 0 .0 . )
 2) ) 6*A 5 (? 1 * 20 '& '45 2 + 61 ! G'. (? / 41 2 ) 5 16 ') . 61 7'9 ) (@ 1 ?/ 6'95 <* @/ ( /% * *0 6* & ) . 5 6/ (+ <*B. A 345 ) D / * 1 / * (1 '(2 "D* (*. (?/ *2 ( #D) 0 . * 6*2 1 ( $D+'0 2 ) ( '.
6K
) ) )
) ) )
!"#$ ZD5 7*2 1 . & ( HDB92 2 4* * / 2 '45 (* ( MD?'<*(-* 'A0 5 . () A / 2 /1 ( ) ) ) ) ) )
%
! $ &3 "44"# "# 2 #
± ! + 4 &" - &×ù±¨ó ± - ± ( ° ± + ±+ ê ±+°±+°±- ±°¨×÷òé-
H :°±
°±¨±í°×÷+°×+ í- ± è-%óè! ò!2 í%±×× 2 *%¨°±ú°± - ÷°±*& @2 (
 1) '. ,O '. / 1A0 7D ,: 2 '* 6*2 ) <*7 61+! 9+7 . . )* +'- ./ ) .D 1 6** (2 ,= 25 / ) 5
 1) ) ( '9(+D 1 2 * ,;?
 6).<* A2 .61 2 ,% ./ 5 <* 1 2<* * . E 6*) ( * 2 ) * ( <*7 9(+1 1 1 7D ,G*5?' ) 2*6* 1 2 1 2 '-* B1@ A ) 8 5 ' * . 2 ''( 2 6*0 2 0 . 6*6'2 ) D '4/ 5 1 ùù± ° ± ¨ ° ù ± - í % B* 61 <* %÷( ,= - 1?.+91
 

相关内容

硕士研究生英语词汇学习策略调查

  被调查者学号: 姓名: 英语任课教师: 硕士研究生英语词汇学习策略调查 硕士研究生英语词汇学习策略调查 研究生英语词汇学习 2009.7. ******************************************************************************** Part 1 个人信息 1. 性别: A. 女 2. 来自 3. 本科毕业学校: 4. 研究生入学英语成绩: 5. 现就读专业: ******************************** ...

2012年硕士研究生英语入学考试英语万能作文

  2012 年硕士研究生英语入学考试英语万能作文 2012 年考研的 QQ 群搜集非常全 考研同学根据需要加入,方便大家交流经验,探 讨共同的梦想,踏踏实实的备考。为壮大我们的队伍,欢迎大家转载、宣传。 (广告者勿入,相信群主会必踢!! !) 北京大学 134887205 134887672 134887868 134888046 中国人民大学 134888675 134888943 134889103 134889242 南开大学 134897701 134897907 134898070 ...

硕士研究生英语考试万能作文模版-87201470

  非常抱歉,该文档存在转换错误,不能在本机显示。建议您重新选择其它文档 ...

当代研究生英语读写教程课文翻译

  Unit One 信息空间:出入随愿 美国人的内心深处具有一种酷爱探索新领域的气质。我们渴求宽敞的场地,我们喜欢探 索,喜欢制定规章制度,却不愿去遵守。在当今时代,却很难找到一块空间,可以供你任意驰骋,又不必担心影响 你的邻居。 确实有这样一个空间,那就是信息空间。这里原本是计算机迷的游戏天地,但如今只要想像得到的各类人群应 有尽有,包括少年儿童、轻佻的单身汉、美籍匈牙利人、会计等。问题是他们都能和睦相处吗?人们是否会因为害怕 孩子们躲在卧室里看网上的淫秽图片而将它封杀? 首先要解决的问题是 ...

当代研究生英语读写教程课文翻译

  Unit Four 英语的未来 在 16 世纪中叶,有四五百万人说英语,说英语的人数在欧洲的语言中名列第五。前四 位依次是法语、德语、意大利语和西班牙语。俄语排在英语之后。两百年以后,意大利语排 名落后,而俄语的排名靠前了,英语依然处于第五位。到了 18 世纪末,英语的地位开始上 升。到 19 世纪中叶,英语已经跻身于第一位了。今天,英语的地位遥遥领先,说英语的人 数可能达到说后两种语言,即俄语和德语人数的总和。 今天到底有多少人说英语?这个问题难以回答。除了把英语作为母语的人以外,还有一 ...

新潮研究生英语综合教程课文翻译

  UNIT 1 TEXT A 没有舞台的表演: 没有舞台的表演:文学翻译的艺术 Robert Wechsler 胡兴文 巫阿苗译 文学翻译是一门奇特的艺术。当你坐在书桌旁,所译的是已经完成、署着别人大名 的小说或诗歌时,这便是文学翻译。 这种工作性质似乎具有衍生性,不值一提。 谁愿意为坐在 博物馆里描摹别人画作的人著书立说呢?摹仿者不是艺术家,他们是学徒、 造假者、 名人崇拜 者和骗子。 然而,文学翻译却是一门艺术。 它所以奇特,是因为译者实际上和作家做着完全相同的事 情。假如演员也像剧作家、 ...

研究生英语系列教程多维教程探索正文翻译

  Unit Two 谎言与真理 1 什么是真理?或反之,什么又是谎言?对这两个问题,古往今来各国众多的哲学家、教育家及宗教领袖的答案各不相同,而在北美及欧洲的作家圈中却存在着两点共识:第一,撒谎应当是一种故意行为。换言之,如果你的话与事实相背,而你自己却没意识到,那就不算撒谎。第二,其实每个人都在撒谎,而且是频繁地撒谎。但这种共识到此为止。 2 有些人比较极端,他们认为撒谎总是有害的,因此人们应尽量设法避免撒谎。其理由是撒谎既伤害了别人,也伤害了撒谎者自己。如果撒过一次慌,第二次就变得容易 ...

研究生英语系列教程.多维教程.第1、2册打印版

  多维教程-英语翻译( 多维教程-英语翻译(第一册) 一:旅行通用语 1 数十年来,法兰西语言研究院一直捍卫着法语的尊严.几年前,由于法国人对英语词汇的入侵 非常敏感,该机构颁布了净化法语的法律,其内容甚至涉及专业术语.就拿波音 747(Boeing747) 来说吧,现在法国人必须用法语词 gros-porteur;表示出租的 leasing 也变成了 credit-bail.此类例 子不胜枚举, 触及生活的方方面面. 法国总统希拉克很可能会继续加大力度, 直至连英特网 internet 和字 ...

大学英语基础教程教案(北大修订版)第三册Unit 7

  Unit 7 Teaching Objectives: By the end of this unit, the students will be expected to be able to 1. use skillfully the 10 key words and 8 expressions learned in TEXT A in conversations and writings, and be familiar with the words and phrases learne ...

大学英语基础教程(修订版)第四册教案Unit Six

  Unit 6 Objectives By the end of this unit, students will be better able to 1. talk about some of the music instruments, their origins and history of development; 2. use about 30 new words and 8 new phrases and expressions in brief conversations and ...

热门内容

巩固练习 初三年级英语 第8周

  九年级英语?第一学期?巩固练习?第八周? 第一学期?第八周? [课程内容]? 单元课题:Module?6??Save?our?world? Unit?1?It’s?wasteful?to?throw?away?paper?and?metal.? Unit?2?Remember?three?words:?reduce,?reuse?and?recycle.? Unit?3?Language?in?use 巩固练习:与每周“新课预习”内容配套使用,用于学生学习完本周课程之后,根据个? www.m ...

九年级 最经典的新目标英语课件,合集,大全,单元测试,经典教案学案 (48)

  新目标九年级Unit 4 新目标九年级 Unit 4 What would you do? Section B Period 1 Study aims: 1. Knowing: energetic,confident,permission… knowledge. 2. Be able to talk about imaginary situations against the present situations properly. 3. Knowing the language point ...

英语辩论赛用词

  How can you convince me that ....? Does it make any difference that you ...? Have you ever considered the XXX problem? I admit that you have a good knowledge in XXX, but you offered no solution to the problem we are discussing. What's your solution ...

农村初中学生英语课外阅读策略初探

  农村初中学生英语课外阅读策略初探 江苏省如皋市吴窑镇中心学校曹呈玲 【摘要】重视对农村初中学生英语课外阅读策略的指导并在英语教学中渗透学习策略的培养和训练具有 重要意义。一方面,可以提高学生学习效率;另一方面,能有效地促进教师的教学。既能减轻学生的负担,又能减 轻教师的负担。 I关键词】英语课外阅读策略 《英语课程标准》规定:基础教育阶段英语课程 任务之一是使学生形成有效的学习策略。而初中生 有效的学习策略指导事在必行,尤其是农村初中学 生,他们是全国初中学生的重要组成部分,但他们学 习起步 ...

如何快速学好英语

  如何快速学好英语 让我提高最快的方法是抄写英语文章。 呵呵,别不以为然。当年在高中时,认真执行此方法一个多月后,我的英语立刻上了一个台 阶,提高了二十分左右,并且从此没有下滑哦。在大学里四六级一次通过多半也靠了那时的 基本功。 下面来说说具体方法: 1.英语文章自己找,课文也行,但别找太过晦涩的,那会影响效率的,最好是稍微高于自己 当前水平的文章。 2.字迹要工整。最好用英语作业本来抄写,一笔一划,这样不但自己看起来很有成就感,而 且也改善了自己的笔下功夫。开始时可能比较慢,但习惯后会提高速 ...