!"#$
! " # $ % & ' ( ) * + ," - ' . /
! $ &' )$ *+ ,#$ " "# % ( ! - /01 . ! $ &3# "# 2 "44"#! ±" ! $ &6 8 9 :"# ; "<: "# 5 7 8( $ + ( -= 4(
!
07 < ' "$ ? =( ( ! , #>0# . ? 5 ": <" @A"
! $ &' )$ "# % (
!"#$! '%()*+,-). %& " !"#$% $' )*+ - %)/! 0 ( '1#$2 #3'
 3. & ( ,' . + ) )* %1 3% $4 )/! # !0 5 ( 1 3( ,' . "#("
 7)%! - )* - )*+ - %)/! 6 + # $ !"#$% 3( 1 7%+ ( ,' . #$2 )* 3 $+ , )4 )*+ - %)/! +
!" #% () $ &' *
% ' (') , . 1 * 1 & & * -*/ (2 345 ( 67 + 0 / /2 ) (') 61 7'9 *. ) & ) 8 & ) 1($/2 61 7'9 5 . 8 *( 1 8 9- 5 /(: (/ ; </ )4 1 3 1 * * (* 5
+ -. ' %1 - ! (2 3 4 " , /)0 - 1 % " - )
% = 0 .+ 1<*7 2 '(? & @ * 0A -7 41* 2 B') 'A 6'- 5 + ) '9?6 ) .1 1>9/ * . ) . '. ) . 6/ '.() 6 & /
 6. <* 6*C *) :
 4.2/ * *2 '(D% 7 0 +(8 9(+*2 (+ 4* *& +/ ) '. .?95 5 6* '95 ) .1 ) '45 6' +(8 & @ * 1 7D= *) + -7 -'. '(0 '5 ) 6*?'/ ) +' 8 (? ' ) ) 75 2 . ) 5 61 E <*) E1 '(*& 2 )(? F "# -// A ) & * 'A '. G61 2 * 5 1 ?* / ) 5'( '.* *@2 & @D& 5 ( ) *) ) 6*.2 'A 6*7*. 2 2 +D 1!' 6*1@*
!"#$%&'()*+," !"#$
H I I I I I I " ! I I I I I I # ! I I I I I I " $ I I I I I I I I I # $ I I I I I I " % I I I I I I # %
65
= ''@ -7 41* 2 & @ * 0/ ' -7 A2 J 1 G/ (?) K + (*. ) .() '. ) () 8 6/ / )'B ) 5 . -/ '( '. 1 -7 6'-* ( 'A ) '& , (+'<*% L12% & ( = 1 "MD= '. + 9() A . 2D 6* & 2 & @* // 5 <*'. / '85 @ '( 26''5 721
 49)( 2 3 0 '0 0 +1 (+ / "#! 6'
 9. 72 / ) 9--* 1
 14.44*D% 2 1 & 2 (? 1 4'56/ ) +1 +
 9. 6*2 (? .2 * . 6/ -*() 16/ (+ / (? 6*(*
 0.% 2 & 12 1 -1 (? 2 *) (+ @/
 9. 6*41 .A 4* 5 -1 **/ 45 * (') . *4'(2 57 &
 2) (? 'A ) ''. ) . ( 1 D, 6* .2 / / 1 1 2& 0 B/) @/ A 6* 69B042 ) ?
 6) 2 ) 7 & +(8 ?* 2 * 1 .45 / ) - ) 1 1 (/ % ' 6* '95 ) ) ) (% (+ * 1 (? 6* 6*(* +1 '5 0
 3) 7D% 2& 261+ 6/ 1 . & @ B*1 *& '. 092 *61 1 + B'
 9) * (
 1.2
 0. 2<* 0* 'A 12 D N (*+1
 0. (? 1 1-A 'A69B0421'9(+ 10 (*% = 5 ) 7%
 1. 7/ ( . 95 1 . '. . 1 -'2 B9-4* / ' '
 9.(* + () & ?* .5 (1 . ) ) +% = '44* ) - 1 DO / + -*'( ) 4') (*1 -1 ?*DE1 5 .* +. + 6* 5 *A* 5 . 6*2 D = 1 ) 161 + ) ) 5 41* 2 <*7 +1 A 1 & 2 '' 2 -* ' * -7 .() 5 DP . 7 '. B'
 9)& & * % = ) + B92 9() ) ' *@2 2 7* 1 7 / 5 * (/ <* (?D% ( = '95 ?' 6'-*1 27 = + 1?.1 +1 1 & @D 6* & + (+ 1 61 *) 7 ) '. : 2 .) = . *15 ) ' O (. K + = (+ ) + 6/ & ) 44* +D=2/ ) ) * *4*1 % & ') * * * ) .) * 7 '. =1 '5 - 61 61 (* 1 61 & + & . '71 K + A-/ 1 ) ) 6* = 1 '5 * **15 5 '. 1 5 (+ 61 & ( & 2 + ('9?6% = 1 ?'/ ) B97 1L92 (?DP (! 7 & 2 (? ' ) 1 <* )5 ) 91 7 6*'& . ) 5 (* 'A6*+*5 2 4 05 +D& =+'(8 @('& & 7'9 @('& / : ) ) 6*2/%
 1. * 6/ 1 * 5 ) 6' ( * '/ . %' 1 + & B
 9)A /7'9 & () 1 7'
 9. 'B B1@% 7'9 ?'))' J 0 / D ; ) % +
 9. 0 5 % =& () ) & @ 1 1Q 5 Q *+*5 2 4% B
 9) 6*'& .2/
 1. * / '5 ?* (? * 1 * ' '. ) '5! '70 1 . + 2 * 6/ ) (* 1 + % ) . **(' '4* (?2 ' = ) ) & 2 (?
 0. ) . (7& 7DG6* ) 6**& . (/ DE 2 . + 16/ 12 6**1 1 1* ( 6*'& . / + -* = (* (') * 0 2/ = 1 & @/ 9() 6*6/ + -* *+/ 1 & 2 '. (? + / 5 . * DO +D = ) 2 . 2 (0 ' 2 0* )1 4*2 ) *) 90*+D, )9+*1 ' -1 *2 61 (* .6'9?
 6) & 2 ) .61 @* /* )) / 5 2 ). ) D= <* <* ) = 1 B* * ) ( ) 1 (7'(** * B
 9) 61 5 1 B* * + = '95 ) 5% 2 = <*1 72 5 <* 0 +(8 B*'
 9) '. +D & / & @*
+ -7 &, % ($ 9 ; %< , 2 $ ! 8 : 22 " 8
= 1 ) & ( = / ) 1 & ) -7 ?.(+-') . 6/ ) * 2 . ( 6* L1 ) ( 461! & 2 * 6* A2
 2) / ( . 6 1 6* B* (+ 6*.?/* / . (61 1 ) ) . -17DR A *5 0 *'. '(?% 2 * -*2 ) . 6*5 ) / 6**B7 -725 >9/ 7 5 . + ) -4'. (0 ) * D= 0 * (* 6*/ A @5 1 ) *'A.1 (? 1 ) ) */ ' 0 ) . 4'5* 1 27/ & ) (@ 7'9D 92 '-*2 / 5 (+ 1 (? 61 )7 , A2 = 1 41 / 0(+7D; ) = ** + HS 0() ( 6'
 9. & @* * . +1
 1) )/ ) & 2 / ( 1 . + 1 . .0/ * <* * 21 D= '. + <*7 7 A . * 26''5 1 +
 9. ) 9--* 1 '( & * (+21 6'5 72 . T 1 -D) U 4D 0 % (+ / 6*2 (? . (+ *@* (+ / +1 A 'D ' -DL7 A! 1 ) . 5 + -*
 2) 1B1 10 DG1 6/ -7 -'(* ?. & 2 *.& . (? ) ( 1 6* 6* 4* * 94 (@ 0'9() ) (? 0 7 '& 1 -'. * 1+/ 61 (7! ) (? = '95 61 6/ 0 + <*B'9?
 6) D C1 .(+-1
 1) '9?6 ) @-
 1) % (* . <*-*A<'.B5 .1 () 6*& ) + -*5 1 2 2 . <* ?1 * 1 1 *) ) DE * -* 1 6* 0 / @*1 % 61 @ 7* 1 '& + -*) 61 *6/
 4.2 *291 '(22 6 1 '. (? +
 9. ) 9(0 . 6D & )5 * 5 ' (+5 ?6! *2
 9. / ) ) / 90 2& @/ / 6*5 6 92 (? O .. )1 *) ) 92 9?
 6) -*6'& ) 61 *.2 / 57D ' (+5 *4'(2 / B/) R ) / 7 6*) -*= 1 "# % 2 6'9?
 6) 61 +'(*2 6 1?''+ J ) )6*
 4. &2 6*) = + 90 'B 61 2 '-') -*) 25 * + ' *! 5 / 0 -* 0D= <* + ) B/) ) 5 0 ) . +/ 0 7 / ) 7* <* ) (? '2 ) 2 +* 5 / '4* 6*1 57 ' ''@ 92 / '-*2 . ) ( 6** DP ( 6'9?6 = 1 *5 &2 J ) +% & 92 1@/ '-* & + 1@ -*2 6 ) (?21 G61 0 '. 7'9 ) (@ = 6'95 & 1!' = ( '95 2 90 6/ 2& ) '5 +' 6/ 2 + *.
!"#$ I I I I " &
%
) 1?* (*/ **)( ) />9*) 1 & 2 B5 ' ) (2 ) 61 ) 7 & () / ' -1 94 ''@ (9/ () 2 / 6* . . 2'(2 (+ 1 1 *) . 5 *& )6* 1 * () @* / 1 1 + / 1D= (+* 94 25(?
 1.0 + 1 +*2 * + */ 5 *'. -'9() 0 -* 0D 'A '2 ) 2 / % 'B ) 6*J 1 9?
 6) -*1<1 B5 *2 ) )' B*12 02 951 2 . 5 *5 '(( 61 ) 91 2 90*2 25 4*2 7'9 +/ ) * ) A * '(% +(8(*+ ' B*
 1. @* 2/ / $7'9 (*+* ) B*1?.1
 5) . '+1 = )5
 1. ) )*2 & ) -* '0 ) 0 ()) * 2 * + ' *)/* D% 7 2
 50. 61 5 '( / 2 (* / 7 2 6 ( 1% ' 92 '7 '-*2 DP * ) 7 . '(?* & ( 0 2 (? '2 ) 2 . / '- ) (2 1 * =-3 ) 0 ) . 3
 04)6* 1*(' 5 . '-*
 49.61/ 0 -* 0 A -* / ) + % ) 7 1*@/ & ) 5 6* . +2 6' * -*& 0 ) ) 7 & + 5 ' 2*+*/ + 1 +* 5 +D 5 6/ '72 6* '95 / 6 @*) * 2 ?(* (+ <* '4*
> ? ?@A C 9 B
8 ( 8 #!"#$"% V IIIII¤ #8 ( V 7! "B 7# V C - %!&'()% V% ( 2 ! (?B!$*)& V $-V 7! 8 - V 09? !"+,)- V% . 2 ! 'B) ( % ?1 1 / / (I % 2 ) 'A 1
 4. / *) . * 72 - -'.5 / 45 * (0 2 95 2'A '(+90I % 0 ) ±ê× 092 ) ' B*'- - 6 1 2 (/ B7 . (? I 1 *2 6D) 0 *2 '') (+ 6/ (? 9BB/ %) /
 4. - '<*"2 # B7 0 . ) - @/ 2 1 0 (! ) 6D '. 0(?% 1 (? - 5 61 */ 5 ?* '. ++/ (* - ) / I%%%ó 2 1 (? & 1 . 5 *1 4"$./0 V 7! V ? 1 "8 !123&/" V 7B V 7! #8"B V ( 9 ( #)456!",$)7 V% 2 ! "B(!$)&% V #V 7! "# 7V 4A9!
 85.9:, V 7! 1 48
 32." V! 7 V 2 . $V $ 9 !70850,V% "# ( 2 ! < .("$V (8 # ( !;$7"%#)0 V $! < "9 .- V ( ( ?8 !;)5,%-)" V # 7! ": "+ V +D !$<)'$) V $5! 8 #- V (. $"%456!
 7)70 V! . 2 07D E (:0!'%5& V% $ 0# V 2 ! B ?( V ".- &/!-)% V # 7! #=- ( !#$;=)70% V ( . #V $ 7! 2 ! % " # ì± " )
 49) 2 # B1@ / / 1* " # - ) ) 6D 0 ( ) 0I 245 1 @* ) 1*'A 6*45 0 Iú %ú ±§ ×ò÷%à× A?
 6) 21* . *
 0.I** V / (% A* (? 1 2 / ?.1 +*41 1 .1 ) +' 1 6/ *5 (+ 6'& (? *) 2 / (+ *+7 ' / . (
 7) (? .?1+5 2 +1 . * . * 'A (?*Iú×% 2 -ê (* . 5 2 1 <*) * % (76'& 6* 2 I%± (') <*94 % B*+* . (* ?/ ) -/ +Iá ) 4*2 ) *7! * . 2 (0 /* ¤×÷±**×ü V V ì ± ÷) %×á) " ±í# ×)
6=
!"#$%&'()*+," !"#$
8 "# + V ? 4"B !9
 85.%
 7) V 7! #D <: V ( "# -= #)!'+5;)> V $! ? E 1+5& V "D V 7! ? <(!1/<;, V! ": 9V 2 7! 8 040$V # ( "#%!.@:0 V% 2 ! B 4(-V
 0. $ &+A!.$
 0)& V B 7! $! =( 7: V : -(!;=$<B:)< V $! 4"E 7 V ( 8 !.$)&2" V 7! # E $!#+&)0 V 0B (V 7! 8 #? (!"%50-%7 V% 7 B ". V 2 ! 7!
) § & ) +'/
 2)A (?I×%ú '. 6 (?% 1 2 / 7/ +*5 / -1 ?* 1 &) 6% (1 Ií% ±ú%° ./ ' 16/ . /'( '. 1 1 *) 2 ?6* 4'2/ ) .(@I á % á °) * '
 9.?* (0 1 '. 944'. 2 ) I% ×± ×± ) ×°%×° % .1 1 6* / *5
 9) () I%±ì) 2 ** 0 / .I (0 ×± B97Iò B97/ (?Iò) ) (? B'9?
 6) 6/ Iò
$ E $#!0857&?.8570% V ¤ %ठ".4". V ( 7!
0 A CC E .9
8 $ : ) ?/ ) 7 -( ' <*" / -*'. A ) ) 2 I¨ " ±ò# × *A # ' ) '. 6D - 9 ( ò :8"B( 0:$(.0$ ± % ? 8 ( .$ 8 ) *) / B9/ '. 1 * ( 7 ( ' 2 B56% 1 2 5 ./ I¨%) ú" ± +# + 2 ( <7 ( ) A 2 " / 1
 41) 95 & 7# I á %á : 8 ' / 6 ( (/ .0 1 1 / .
> 9 @+ C
/"+ @ : % '. .
 9)
 4.44*% / 6'2 'A R 8 & % ( 0( 6*A -* 1 ' * . 2 ) W X 2 6*% ?
 6) 6'& ' '(/ E D /- F "# ( % '. .02 *% / 61 -1 1 X N 'AL1 *% = D ) 9 G2 "< 6*A -* 16/ 20 / ( (+ P 9 . . ) 5 (0% 6*& 5 2 ) '. +8 5 ?*)'7 -1 . 1
 2) . @*D $(3#"$ ( #.- ( ó""Y#Y $"Y$Y ê±±+°¤úú ? ( H 8 (. 0: # 6 I($#6"9 ( ÷,ú %ú°÷ +9 . ( $9 ( 0: >- : 0:, < ÷ " í ò # ר ê - 9 =$ 0# ( 46D
!"#$ à,¨ "YS$ ê%×ó% < # *".G úí°àò : 0I(% .(
%
J( # , <K( à , % "YZS ê í ± % : + 0# K "YMS$"YTS ê×*7$ =( °í%¨ . ": ( H $0- × %ú°×ó%± & ' (# $ ; 9 ; ( ú! " ò ×÷ # - é , 09L 0+B( . , à ,¨ "YSM ê*": "$ ( ü%ú - × % ? $ ": -
9 9 7C C G A H9
K " & ( G! #$%' )*+,- &% ( "". )& X 6''2 6*B*) (2 * ) *0 >9*) *) 2 1 & .' 16 2'(D / ' (% $ ! ( 8 # ? 70 #8 ( "D=0( B*/ *.+ A ) )1 (A. . 6*412?*) )6*1 6'. 41* 2 * ) * '2 1 61 )
 9) 8 .() 92+ ' 2 , DB*<*7 . 6 . / 0 X 4'/) /0 5 * D2 56* 6/ ( . +. #D% 6*1 6'. A2 J & 2 '
 9) 8 / )'B 1 ) 2 . , D+. / (+ 2
 50. <*1 * 12 5 X 5 ( 1 B. *
 0. D0 1 (+ / ( 12 * ?
 6) , D?.& 94 * X * )0 5 D& ()' '5 ?* * ' (5 ?( ? ".# ZD, 56*A 5 / 0( B*92+ ) +*0/ 6*1 6'. ?.(+-') . [ P %
 5) '5 (? 1 '& * '
 2. B*)
 9) 8 1 2 6* P X \ , * 1+/ D.& . (? X )0 D2 / .) , 12 . D25 4*2 * '(2 X D?''+
 5) . /* 2 2 (* R .) D) A 92 95 : D@('& (? 6* * '7*2 1 5/ / . -45 *8 B/) 2 /* D R '0 ) 0 ()) D. @* 2/ /2 * 2 : 92 D0 ) . '-*2 D D R 16 1 41
 0. D& 2 (+ / 12 () : D4'56 1 41
 0. / (+ / 12 2 () D R D?') 2 / )'B 6/ A2 J . : D?') 5 A 6* . 4 'R 9A . . 61+2 4 D2 A A * '- . 6/ : D61 '. (? ) *& @/ D
$D=-1 B*/ *.+ A ) ) 7 (A. . 6*412?*) ) * '/& 2 6**)
 9) * '2 1 61 : ) ) 1 & . 6*1 6'. .
HD% 6*& + & ) 7' " 5 ) * * * .A. ) '. 6* 1 2() # **2 ' 2 (0
6F
!"#$%&'()*+," !"#$
KG/ 0& 12 *#0 ( K " %' &), % 0 )& , & . 6*A 5 / >9*) / P / (2 * ) '5 (? '& 2'(2 ( (?56D / 2 ' (% $ ! ( 8 # ? 70 #8 ( "DO +/ )
 9) 8 41* 2 *5 B'
 9) '45 6' +/ ) '. .?95 5 '& + 6*1 6'. .() A* 1 2 4* *& +(8 & @ * 1 7! . #DO +/ )
 9) -1 ?*) ?* 6/ J B1@ ! '& + 6*1 6'. (1 ' ) 2 'B 0 ' (5 ?( ? ".# $D: + )
 9)
 4.A.' 2<*-'(* '. 4* -'(* O +' 7'9 @('&! / 6*1 6'. ** ) 1 7 2 (+ 7! '& ZDG61 2 6*/ ) ) -4'. ()*2 )
 9) 5 . A 6* A2 J ! 8 ) 5 '( 6*1 6'.* (2 . 1 2 1 '- . / )'B . HD= & 0 A 5 / )
 9) ('& & @/ ( 6/ / + 2 6*1 6'. 6 * '. (?!
K G3 #56#, $ 9,4 ,( K )4 7 8#& 0 0 " K 66 % 6''2 6*0 .0 & + V 1*) A5() *0 2() * 92 ) GX *) '. ) '.
 46.2 ' / / ' 16 * * % / 6*
 4. . '. * 5 (0 (? '4* A -D * 94IIII61 * (+ (+5 IIIIA<'.B5 1 1* IIII.45 * * 1 IIIII
 49)( 0 /
 4. '-') * "D% 7 -1 6* +* #DE 6*& 2 1 ZDO 2 / .?95 * 1 . +*4*1 2 .) * '( ) 4') 6*2 -1
 9. @*2 *
</) ) ) 22 ' 6*41@ '( ) 9B
 9. +
 9. ) *@* D / . 6*2 B2 / 6*& * (+2 (? ) +/ 2 -1 ?* 5 ) 1D ' </'( / (1 .1 7*. 2 ) (?
 1) ) .D 1 @/ 1 6** 3/ ) 6*'(*6*61 5 ) + '2 D .</ 2 ** D & D D (*+ 'A 5 * 6* 4D
$DG*)* ) & 5 ) ) . + ' 1 ' 6*41@ B
 9) / @ . HD% 6'-1 B'9?
 6) 2 1(* 61 ) & )' MD% 6*-'</ ** + ?* .5 *.0/ <* (*1 7 5 TD 7'98 . *6'-*B7 -/ ?
 6) +(/ D
'A 6**/ ) 2 -4'. ()2 2 1 6/ 7
 4./ +D ) / 9* & 2 ?65 1 * 1 2 2
UD% (@ 7'9 A 1 ) / (+ *A ) 61 '. 5 6*) 5 -*1 A 7'9 '. YDO 1 6/B7 1A5(? ) *1 @/* *& 2 ) 1 / . (+ 5 + 5 * 5 "SD% 6**.
 1) @*2 </ 2 . ( 6>91
 9. <'. 1*/
2 / ) GK(+ 6*
 4. . '. 'A6*A 5 / & +2 0'. (? ) ) <* & + 0 2D '4* A -2 ) '5 (? '. 10 +/ ' 6*?/ ( '. 5 2 '& 1 "D'4* (IIII" 7! I #
6I
!"#$ #D4*2 ) .2 / $D2 0* 90*+ ZD2 0* 90*+ HD/ -4'. () ) 1 MD
 4. '-') * UD+* *2
 4.2 TD<1 5 9* YD5 5 '71 "SDA<'. 1 " 7! # " 7! # " $
 5.# ! " 7! # " 7! # " 7! # ! " $
 5.# " 7! # ! " $
 5.#
%
5 2 '. V 1* A ) G] *& +2
 46.22 . 6*412?*) .45 *) ) / ^+ & +2
 46.22 ( ) '5 / '2 1 ' * 1 6*/ 5 / 0 1 0 * '. V 1* / 6*A 5 (? '& 2() *D ** 2 (0 "DG*0( )/% 7 @('& * 1 $5 +?*B7 .1 (? B''@2 (* 2 4*2 1 B7 & ) (? % D *+/ 1 6/ _ 0 % & 41 .% (+ #DG6* 1 6* ') . . (+2
 2. + 6*% E* * / + : % D ( 5 . 6* A* +**) 5 / * . ) <*.-1 (* )7' $7% $DW & ' @ / 10 7 , )*' '.) 2 * '. 2 / $4 ) A / 6'44/ 1 (/ 5* 2 (? (+ ?
 6)AD / ZD' ,;#% 5 -* ) '9 + 3 - 73 $=6'9?
 6) 7'9 & . ( ) **/ 6*?1+* . (D HDO 0* * ) $4 '.6*-/1 ( ) *1
 04) 6*/1 3A ) + 2 @*/ 6*?'<*(-* .4'. ) . ()* ) D MD% 16/ / (') . & %
 5)- A (0 5 *0 (? 2 <*7 )+ # 7; / / 5 (1 1 7D UDE 6'& + ' 332 . 1 ) 6*2 * - + '. 7: '& )6*(* 2 &D 3 )*7% 5 '+1 + TDC 2 & 9*2 6'- = 7: 33 ) 7! YD%0 ) -92 B*/)*;#%& & * / 1 (0D / 2 @* ) ) ' *@2 ( +<1 * "SDG*1 6'4*) ) ( 1 *-* 0( B*.16* $%#33 5 5 61 1 ?.* () 1 *0 + % 75D K G: #&7 % ( M , . )& #0 % .(2 ) 6*A 5 / / ' X (** G%1 5 *) '5 (? () 6/ 2D 1 '& "D% ' (') , . 1 * 1 & /2 & * -*/ (2 345 ( 67 ) (') 61 7'9 *. ) & ) + 0 / 8 & ) 1($/2 61 7'9 5 . 8 * (D 1 #D= <*(* .6'9?
 6) & 2 ) .61 1 61 <* ) = 1 B* * ) ( (7'(** * B
 9) 61 1 1 B* * + = '95 ) ) 5% 2 = <* 5 72 5 <* 0 +(8 & / B*'
 9) '. +D & @* $DG1 6/ -7 -'(* ?. & 2 *.& . (? ) ( 1 6/ = '95 61 ) (? 0 7 '& 1 -'. * 1+/ 61 (
 7) (? 0 + <*B'9?
 6) D ZD=''@ 1?* (*/ **)( ) />9*) 1 & 2 B5 ' ) (2 ) 61 ) 7 & () / ) (9/ () 2/ 6* . . 2'(2 (+ 1 1 *) . 5 *& )6* 1 * (! / 1 1 + ) -1 94 / 1D ' @* +*2 HD= (+* 94 25(?
 1.0 + 1 * + */ 5 *'. -'9() 0 -* 0D 'A '2 ) 2 /
6J
!"#$%&'()*+," !"#$
2 .(2 ) 6*A 5 / / ' P / G%1 5 *) '5 (? () (?56D 1 '& 2 "D×- "
 2) * 94# #D- " -1 *# ). ) $D°°ù- " 4'56# / 2 ZD-íò- " 61 * (+5# HDê¤×÷±ò- " .0 + # *'. MD ÷°ó¤×÷- " / 45 * ( 1 # 0 UDì¤×÷ "# ±- "
 49)(# / TD±¨- " 1>9/ # 0 . * YDúí°±- " '4* (?# (/ "SD×é÷úê- "
 4. '-')# *
M G;,%' : <( %& #. 0 ' ( G.*1 / B'
 9) ) "#S & +2 ) '4/ *+ /01 D%7 ) 0 . 6*A 5 / 4'/ 2 '. '( 6*) 0& . ' '<* ) '5 (? '& () "D& )'B 7'9 +') 61 J #D& ))1 2 ' 2 0* '( 7'
 9.'B ) 1 61 /) @* ) 90*+ J (+ $D& ) 61 7'9 61 <*?1 + A 7'
 9.'BD / (* . 'J M G= #7 , 0 " K , > #4 4( % G61 +' 7'9 ) (@ 1*)
 6.*-'2 / ) 6/ . 6*) * ) -4'. () 6
 11) // 61 ) '5 / 4* * ) 0 .0 . )
 2) ) 6*A 5 (? 1 * 20 '& '45 2 + 61 ! G'. (? / 41 2 ) 5 16 ') . 61 7'9 ) (@ 1 ?/ 6'95 <* @/ ( /% * *0 6* & ) . 5 6/ (+ <*B. A 345 ) D / * 1 / * (1 '(2 "D* (*. (?/ *2 ( #D) 0 . * 6*2 1 ( $D+'0 2 ) ( '.
6K
) ) )
) ) )
!"#$ ZD5 7*2 1 . & ( HDB92 2 4* * / 2 '45 (* ( MD?'<*(-* 'A0 5 . () A / 2 /1 ( ) ) ) ) ) )
%
! $ &3 "44"# "# 2 #
± ! + 4 &" - &×ù±¨ó ± - ± ( ° ± + ±+ ê ±+°±+°±- ±°¨×÷òé-
H :°±
°±¨±í°×÷+°×+ í- ± è-%óè! ò!2 í%±×× 2 *%¨°±ú°± - ÷°±*& @2 (
 1) '. ,O '. / 1A0 7D ,: 2 '* 6*2 ) <*7 61+! 9+7 . . )* +'- ./ ) .D 1 6** (2 ,= 25 / ) 5
 1) ) ( '9(+D 1 2 * ,;?
 6).<* A2 .61 2 ,% ./ 5 <* 1 2<* * . E 6*) ( * 2 ) * ( <*7 9(+1 1 1 7D ,G*5?' ) 2*6* 1 2 1 2 '-* B1@ A ) 8 5 ' * . 2 ''( 2 6*0 2 0 . 6*6'2 ) D '4/ 5 1 ùù± ° ± ¨ ° ù ± - í % B* 61 <* %÷( ,= - 1?.+91
 

相关内容

非英语专业硕士研究生英语学位课程

  非英语专业硕士研究生英语学位课程 考试大纲 (试行稿) 《非英语专业硕士研究生英语学位课程考试大纲》(Non English Major Graduate Stu dent English Qualifying Test,简称 GET)是根据《非英语专业研究生英语(第一外语)教学 大纲(试行稿)》制定的。本大纲规定了硕士生英语学位课程通过考试的内容、形式、时间和 计分。考试目的在于考核已修完研究生英语课程的学生是否达到教学大纲所规定的各项要 求,以及实际掌握和运用英语的能力。 一、基础英语部 ...

全国硕士研究生入学考试英语辅导用书(翻译写作卷)

  第一部分英译汉一、考研英语英译汉的考试内容与命题特点  一、 考研英语英译汉的考试内容与命题特点  1.英译汉的考试内容  2005年全国硕士研究生入学考试英语试题作出了调整,笔试中取消了听力部分,“英译汉”成为试题的第三部分“阅读理解”中的C节。本节共五小题,每小题2分,共计10分。它要求考生阅读一篇400词左右的文章,并将其中五个划线部分的句子翻译成汉语,要求汉语译文准确、完整、通顺。英译汉属于主观题,要求考生将答案写在答题纸2 上。  英译汉作为阅读理 ...

全国硕士研究生入学考试英语辅导用书(翻译写作卷)

  全国硕士研究生入学考试英语辅导用书(翻译写作卷) 本文章下载于www.Txt66.com 第一部分英译汉一、考研英语英译汉的考试内容与命题特点  一、 考研英语英译汉的考试内容与命题特点  1.英译汉的考试内容  2005年全国硕士研究生入学考试英语试题作出了调整,笔试中取消了听力部分,“英译汉”成为试题的第三部分“阅读理解”中的C节。本节共五小题,每小题2分,共计10分。它要求考生阅读一篇400词左右的文章,并将其中五个划线部分的句子翻译成汉语,要求汉语译文准确、 ...

硕士研究生英语考试万能作文模版-87201470

  非常抱歉,该文档存在转换错误,不能在本机显示。建议您重新选择其它文档 ...

当代研究生英语读写教程课文翻译

  Unit One 信息空间:出入随愿 美国人的内心深处具有一种酷爱探索新领域的气质。我们渴求宽敞的场地,我们喜欢探 索,喜欢制定规章制度,却不愿去遵守。在当今时代,却很难找到一块空间,可以供你任意驰骋,又不必担心影响 你的邻居。 确实有这样一个空间,那就是信息空间。这里原本是计算机迷的游戏天地,但如今只要想像得到的各类人群应 有尽有,包括少年儿童、轻佻的单身汉、美籍匈牙利人、会计等。问题是他们都能和睦相处吗?人们是否会因为害怕 孩子们躲在卧室里看网上的淫秽图片而将它封杀? 首先要解决的问题是 ...

新潮研究生英语综合教程课文翻译

  UNIT 1 TEXT A 没有舞台的表演: 没有舞台的表演:文学翻译的艺术 Robert Wechsler 胡兴文 巫阿苗译 文学翻译是一门奇特的艺术。当你坐在书桌旁,所译的是已经完成、署着别人大名 的小说或诗歌时,这便是文学翻译。 这种工作性质似乎具有衍生性,不值一提。 谁愿意为坐在 博物馆里描摹别人画作的人著书立说呢?摹仿者不是艺术家,他们是学徒、 造假者、 名人崇拜 者和骗子。 然而,文学翻译却是一门艺术。 它所以奇特,是因为译者实际上和作家做着完全相同的事 情。假如演员也像剧作家、 ...

大学英语基础教程教案第三册Unit 6

  Unit 6 Teaching Objectives: By the end of this unit, the students will be expected to be able to 1. use skillfully the 30 new words and 8 expressions in brief conversations , writings, and translation; 2. know something about globalization and Amer ...

研究生英语系列教程多维教程探索正文翻译

  Unit Two 谎言与真理 1 什么是真理?或反之,什么又是谎言?对这两个问题,古往今来各国众多的哲学家、教育家及宗教领袖的答案各不相同,而在北美及欧洲的作家圈中却存在着两点共识:第一,撒谎应当是一种故意行为。换言之,如果你的话与事实相背,而你自己却没意识到,那就不算撒谎。第二,其实每个人都在撒谎,而且是频繁地撒谎。但这种共识到此为止。 2 有些人比较极端,他们认为撒谎总是有害的,因此人们应尽量设法避免撒谎。其理由是撒谎既伤害了别人,也伤害了撒谎者自己。如果撒过一次慌,第二次就变得容易 ...

研究生英语系列教程.多维教程.第1、2册打印版

  多维教程-英语翻译( 多维教程-英语翻译(第一册) 一:旅行通用语 1 数十年来,法兰西语言研究院一直捍卫着法语的尊严.几年前,由于法国人对英语词汇的入侵 非常敏感,该机构颁布了净化法语的法律,其内容甚至涉及专业术语.就拿波音 747(Boeing747) 来说吧,现在法国人必须用法语词 gros-porteur;表示出租的 leasing 也变成了 credit-bail.此类例 子不胜枚举, 触及生活的方方面面. 法国总统希拉克很可能会继续加大力度, 直至连英特网 internet 和字 ...

大学英语基础教程(修订版)第四册教案Unit Six

  Unit 6 Objectives By the end of this unit, students will be better able to 1. talk about some of the music instruments, their origins and history of development; 2. use about 30 new words and 8 new phrases and expressions in brief conversations and ...

热门内容

胡敏读故事记单词_考研英语词汇

  1. The Time of Lincoln th Abraham Lincoln was the 16 president of the United States of America. He is remembered for many things, including his log-cabin home, his absurd looking clothing accessory, a top-hat, but Lincoln ’ s absolute most importan ...

牛津英语

  “学 程 导 航”预习导学案 9AUnit 4 Main task 时间: ( 时间:30 分钟 ) Name 一、教学目标 1.掌握词汇:background,argue about, get angry with each other. 2.看图描写每幅图上的内容,学会写故事梗概 。 3.学习编写电视节目或故事。 二.自主预习 1. 写出下列动词的的过去式和过去分词 Throw,go, get, fall, feel 2. 思考原形后加‘n’构成过去分词的词,并把他们写下来,越多越好。 ...

英语ppt克隆

  小组成员:宋骏 罗伟伟 孙忠舰 1.How much do you know about clone? What is clone? The “克隆” is transliteration of clone, the scientist the process which reproduces the artificial heredity operation animal calls the clone, this biological technology is called the c ...

BBC英语新闻集锦

  BBC 英语新闻集锦 水果、 Fruit and Veg and Serious Illness 水果、蔬菜和疾病 [00:00.07]Take away English from the BBC. [00:02.84]One of the most commonly-held beliefs regarding health and nutrition in the UK has been found to be untrue, according to a new scientific ...

2010年高考英语试题(山东卷)试题评析

  2010 年高考英语试题(山东卷)试题评析 年高考英语试题(山东卷) 2010 年山东省高考英语试卷是根据教育部《普通高中英语课程标准(实验)、 》 《2010 年普通高等学校招生全国统一考试大纲》和《2010 年山东省普通高考考试说明》的要求明 命制的。试卷的总体结构、长度、试题的命题原则、试卷难度, 能力测试取向和试题结构等 方面与 09 年大体上保持一致,体现了高中新课程理念和山东省素质教育的内涵发展要求, 整卷注重“稳中求新, 稳中求进;重视基础,面向全体;贴近现实,突出语篇,强化语 ...