!"#$
! " # $ % & ' ( ) * + ," - ' . /
! $ &' )$ *+ ,#$ " "# % ( ! - /01 . ! $ &3# "# 2 "44"#! ±" ! $ &6 8 9 :"# ; "<: "# 5 7 8( $ + ( -= 4(
!
07 < ' "$ ? =( ( ! , #>0# . ? 5 ": <" @A"
! $ &' )$ "# % (
!"#$! '%()*+,-). %& " !"#$% $' )*+ - %)/! 0 ( '1#$2 #3'
 3. & ( ,' . + ) )* %1 3% $4 )/! # !0 5 ( 1 3( ,' . "#("
 7)%! - )* - )*+ - %)/! 6 + # $ !"#$% 3( 1 7%+ ( ,' . #$2 )* 3 $+ , )4 )*+ - %)/! +
!" #% () $ &' *
% ' (') , . 1 * 1 & & * -*/ (2 345 ( 67 + 0 / /2 ) (') 61 7'9 *. ) & ) 8 & ) 1($/2 61 7'9 5 . 8 *( 1 8 9- 5 /(: (/ ; </ )4 1 3 1 * * (* 5
+ -. ' %1 - ! (2 3 4 " , /)0 - 1 % " - )
% = 0 .+ 1<*7 2 '(? & @ * 0A -7 41* 2 B') 'A 6'- 5 + ) '9?6 ) .1 1>9/ * . ) . '. ) . 6/ '.() 6 & /
 6. <* 6*C *) :
 4.2/ * *2 '(D% 7 0 +(8 9(+*2 (+ 4* *& +/ ) '. .?95 5 6* '95 ) .1 ) '45 6' +(8 & @ * 1 7D= *) + -7 -'. '(0 '5 ) 6*?'/ ) +' 8 (? ' ) ) 75 2 . ) 5 61 E <*) E1 '(*& 2 )(? F "# -// A ) & * 'A '. G61 2 * 5 1 ?* / ) 5'( '.* *@2 & @D& 5 ( ) *) ) 6*.2 'A 6*7*. 2 2 +D 1!' 6*1@*
!"#$%&'()*+," !"#$
H I I I I I I " ! I I I I I I # ! I I I I I I " $ I I I I I I I I I # $ I I I I I I " % I I I I I I # %
65
= ''@ -7 41* 2 & @ * 0/ ' -7 A2 J 1 G/ (?) K + (*. ) .() '. ) () 8 6/ / )'B ) 5 . -/ '( '. 1 -7 6'-* ( 'A ) '& , (+'<*% L12% & ( = 1 "MD= '. + 9() A . 2D 6* & 2 & @* // 5 <*'. / '85 @ '( 26''5 721
 49)( 2 3 0 '0 0 +1 (+ / "#! 6'
 9. 72 / ) 9--* 1
 14.44*D% 2 1 & 2 (? 1 4'56/ ) +1 +
 9. 6*2 (? .2 * . 6/ -*() 16/ (+ / (? 6*(*
 0.% 2 & 12 1 -1 (? 2 *) (+ @/
 9. 6*41 .A 4* 5 -1 **/ 45 * (') . *4'(2 57 &
 2) (? 'A ) ''. ) . ( 1 D, 6* .2 / / 1 1 2& 0 B/) @/ A 6* 69B042 ) ?
 6) 2 ) 7 & +(8 ?* 2 * 1 .45 / ) - ) 1 1 (/ % ' 6* '95 ) ) ) (% (+ * 1 (? 6* 6*(* +1 '5 0
 3) 7D% 2& 261+ 6/ 1 . & @ B*1 *& '. 092 *61 1 + B'
 9) * (
 1.2
 0. 2<* 0* 'A 12 D N (*+1
 0. (? 1 1-A 'A69B0421'9(+ 10 (*% = 5 ) 7%
 1. 7/ ( . 95 1 . '. . 1 -'2 B9-4* / ' '
 9.(* + () & ?* .5 (1 . ) ) +% = '44* ) - 1 DO / + -*'( ) 4') (*1 -1 ?*DE1 5 .* +. + 6* 5 *A* 5 . 6*2 D = 1 ) 161 + ) ) 5 41* 2 <*7 +1 A 1 & 2 '' 2 -* ' * -7 .() 5 DP . 7 '. B'
 9)& & * % = ) + B92 9() ) ' *@2 2 7* 1 7 / 5 * (/ <* (?D% ( = '95 ?' 6'-*1 27 = + 1?.1 +1 1 & @D 6* & + (+ 1 61 *) 7 ) '. : 2 .) = . *15 ) ' O (. K + = (+ ) + 6/ & ) 44* +D=2/ ) ) * *4*1 % & ') * * * ) .) * 7 '. =1 '5 - 61 61 (* 1 61 & + & . '71 K + A-/ 1 ) ) 6* = 1 '5 * **15 5 '. 1 5 (+ 61 & ( & 2 + ('9?6% = 1 ?'/ ) B97 1L92 (?DP (! 7 & 2 (? ' ) 1 <* )5 ) 91 7 6*'& . ) 5 (* 'A6*+*5 2 4 05 +D& =+'(8 @('& & 7'9 @('& / : ) ) 6*2/%
 1. * 6/ 1 * 5 ) 6' ( * '/ . %' 1 + & B
 9)A /7'9 & () 1 7'
 9. 'B B1@% 7'9 ?'))' J 0 / D ; ) % +
 9. 0 5 % =& () ) & @ 1 1Q 5 Q *+*5 2 4% B
 9) 6*'& .2/
 1. * / '5 ?* (? * 1 * ' '. ) '5! '70 1 . + 2 * 6/ ) (* 1 + % ) . **(' '4* (?2 ' = ) ) & 2 (?
 0. ) . (7& 7DG6* ) 6**& . (/ DE 2 . + 16/ 12 6**1 1 1* ( 6*'& . / + -* = (* (') * 0 2/ = 1 & @/ 9() 6*6/ + -* *+/ 1 & 2 '. (? + / 5 . * DO +D = ) 2 . 2 (0 ' 2 0* )1 4*2 ) *) 90*+D, )9+*1 ' -1 *2 61 (* .6'9?
 6) & 2 ) .61 @* /* )) / 5 2 ). ) D= <* <* ) = 1 B* * ) ( ) 1 (7'(** * B
 9) 61 5 1 B* * + = '95 ) 5% 2 = <*1 72 5 <* 0 +(8 B*'
 9) '. +D & / & @*
+ -7 &, % ($ 9 ; %< , 2 $ ! 8 : 22 " 8
= 1 ) & ( = / ) 1 & ) -7 ?.(+-') . 6/ ) * 2 . ( 6* L1 ) ( 461! & 2 * 6* A2
 2) / ( . 6 1 6* B* (+ 6*.?/* / . (61 1 ) ) . -17DR A *5 0 *'. '(?% 2 * -*2 ) . 6*5 ) / 6**B7 -725 >9/ 7 5 . + ) -4'. (0 ) * D= 0 * (* 6*/ A @5 1 ) *'A.1 (? 1 ) ) */ ' 0 ) . 4'5* 1 27/ & ) (@ 7'9D 92 '-*2 / 5 (+ 1 (? 61 )7 , A2 = 1 41 / 0(+7D; ) = ** + HS 0() ( 6'
 9. & @* * . +1
 1) )/ ) & 2 / ( 1 . + 1 . .0/ * <* * 21 D= '. + <*7 7 A . * 26''5 1 +
 9. ) 9--* 1 '( & * (+21 6'5 72 . T 1 -D) U 4D 0 % (+ / 6*2 (? . (+ *@* (+ / +1 A 'D ' -DL7 A! 1 ) . 5 + -*
 2) 1B1 10 DG1 6/ -7 -'(* ?. & 2 *.& . (? ) ( 1 6* 6* 4* * 94 (@ 0'9() ) (? 0 7 '& 1 -'. * 1+/ 61 (7! ) (? = '95 61 6/ 0 + <*B'9?
 6) D C1 .(+-1
 1) '9?6 ) @-
 1) % (* . <*-*A<'.B5 .1 () 6*& ) + -*5 1 2 2 . <* ?1 * 1 1 *) ) DE * -* 1 6* 0 / @*1 % 61 @ 7* 1 '& + -*) 61 *6/
 4.2 *291 '(22 6 1 '. (? +
 9. ) 9(0 . 6D & )5 * 5 ' (+5 ?6! *2
 9. / ) ) / 90 2& @/ / 6*5 6 92 (? O .. )1 *) ) 92 9?
 6) -*6'& ) 61 *.2 / 57D ' (+5 *4'(2 / B/) R ) / 7 6*) -*= 1 "# % 2 6'9?
 6) 61 +'(*2 6 1?''+ J ) )6*
 4. &2 6*) = + 90 'B 61 2 '-') -*) 25 * + ' *! 5 / 0 -* 0D= <* + ) B/) ) 5 0 ) . +/ 0 7 / ) 7* <* ) (? '2 ) 2 +* 5 / '4* 6*1 57 ' ''@ 92 / '-*2 . ) ( 6** DP ( 6'9?6 = 1 *5 &2 J ) +% & 92 1@/ '-* & + 1@ -*2 6 ) (?21 G61 0 '. 7'9 ) (@ = 6'95 & 1!' = ( '95 2 90 6/ 2& ) '5 +' 6/ 2 + *.
!"#$ I I I I " &
%
) 1?* (*/ **)( ) />9*) 1 & 2 B5 ' ) (2 ) 61 ) 7 & () / ' -1 94 ''@ (9/ () 2 / 6* . . 2'(2 (+ 1 1 *) . 5 *& )6* 1 * () @* / 1 1 + / 1D= (+* 94 25(?
 1.0 + 1 +*2 * + */ 5 *'. -'9() 0 -* 0D 'A '2 ) 2 / % 'B ) 6*J 1 9?
 6) -*1<1 B5 *2 ) )' B*12 02 951 2 . 5 *5 '(( 61 ) 91 2 90*2 25 4*2 7'9 +/ ) * ) A * '(% +(8(*+ ' B*
 1. @* 2/ / $7'9 (*+* ) B*1?.1
 5) . '+1 = )5
 1. ) )*2 & ) -* '0 ) 0 ()) * 2 * + ' *)/* D% 7 2
 50. 61 5 '( / 2 (* / 7 2 6 ( 1% ' 92 '7 '-*2 DP * ) 7 . '(?* & ( 0 2 (? '2 ) 2 . / '- ) (2 1 * =-3 ) 0 ) . 3
 04)6* 1*(' 5 . '-*
 49.61/ 0 -* 0 A -* / ) + % ) 7 1*@/ & ) 5 6* . +2 6' * -*& 0 ) ) 7 & + 5 ' 2*+*/ + 1 +* 5 +D 5 6/ '72 6* '95 / 6 @*) * 2 ?(* (+ <* '4*
> ? ?@A C 9 B
8 ( 8 #!"#$"% V IIIII¤ #8 ( V 7! "B 7# V C - %!&'()% V% ( 2 ! (?B!$*)& V $-V 7! 8 - V 09? !"+,)- V% . 2 ! 'B) ( % ?1 1 / / (I % 2 ) 'A 1
 4. / *) . * 72 - -'.5 / 45 * (0 2 95 2'A '(+90I % 0 ) ±ê× 092 ) ' B*'- - 6 1 2 (/ B7 . (? I 1 *2 6D) 0 *2 '') (+ 6/ (? 9BB/ %) /
 4. - '<*"2 # B7 0 . ) - @/ 2 1 0 (! ) 6D '. 0(?% 1 (? - 5 61 */ 5 ?* '. ++/ (* - ) / I%%%ó 2 1 (? & 1 . 5 *1 4"$./0 V 7! V ? 1 "8 !123&/" V 7B V 7! #8"B V ( 9 ( #)456!",$)7 V% 2 ! "B(!$)&% V #V 7! "# 7V 4A9!
 85.9:, V 7! 1 48
 32." V! 7 V 2 . $V $ 9 !70850,V% "# ( 2 ! < .("$V (8 # ( !;$7"%#)0 V $! < "9 .- V ( ( ?8 !;)5,%-)" V # 7! ": "+ V +D !$<)'$) V $5! 8 #- V (. $"%456!
 7)70 V! . 2 07D E (:0!'%5& V% $ 0# V 2 ! B ?( V ".- &/!-)% V # 7! #=- ( !#$;=)70% V ( . #V $ 7! 2 ! % " # ì± " )
 49) 2 # B1@ / / 1* " # - ) ) 6D 0 ( ) 0I 245 1 @* ) 1*'A 6*45 0 Iú %ú ±§ ×ò÷%à× A?
 6) 21* . *
 0.I** V / (% A* (? 1 2 / ?.1 +*41 1 .1 ) +' 1 6/ *5 (+ 6'& (? *) 2 / (+ *+7 ' / . (
 7) (? .?1+5 2 +1 . * . * 'A (?*Iú×% 2 -ê (* . 5 2 1 <*) * % (76'& 6* 2 I%± (') <*94 % B*+* . (* ?/ ) -/ +Iá ) 4*2 ) *7! * . 2 (0 /* ¤×÷±**×ü V V ì ± ÷) %×á) " ±í# ×)
6=
!"#$%&'()*+," !"#$
8 "# + V ? 4"B !9
 85.%
 7) V 7! #D <: V ( "# -= #)!'+5;)> V $! ? E 1+5& V "D V 7! ? <(!1/<;, V! ": 9V 2 7! 8 040$V # ( "#%!.@:0 V% 2 ! B 4(-V
 0. $ &+A!.$
 0)& V B 7! $! =( 7: V : -(!;=$<B:)< V $! 4"E 7 V ( 8 !.$)&2" V 7! # E $!#+&)0 V 0B (V 7! 8 #? (!"%50-%7 V% 7 B ". V 2 ! 7!
) § & ) +'/
 2)A (?I×%ú '. 6 (?% 1 2 / 7/ +*5 / -1 ?* 1 &) 6% (1 Ií% ±ú%° ./ ' 16/ . /'( '. 1 1 *) 2 ?6* 4'2/ ) .(@I á % á °) * '
 9.?* (0 1 '. 944'. 2 ) I% ×± ×± ) ×°%×° % .1 1 6* / *5
 9) () I%±ì) 2 ** 0 / .I (0 ×± B97Iò B97/ (?Iò) ) (? B'9?
 6) 6/ Iò
$ E $#!0857&?.8570% V ¤ %ठ".4". V ( 7!
0 A CC E .9
8 $ : ) ?/ ) 7 -( ' <*" / -*'. A ) ) 2 I¨ " ±ò# × *A # ' ) '. 6D - 9 ( ò :8"B( 0:$(.0$ ± % ? 8 ( .$ 8 ) *) / B9/ '. 1 * ( 7 ( ' 2 B56% 1 2 5 ./ I¨%) ú" ± +# + 2 ( <7 ( ) A 2 " / 1
 41) 95 & 7# I á %á : 8 ' / 6 ( (/ .0 1 1 / .
> 9 @+ C
/"+ @ : % '. .
 9)
 4.44*% / 6'2 'A R 8 & % ( 0( 6*A -* 1 ' * . 2 ) W X 2 6*% ?
 6) 6'& ' '(/ E D /- F "# ( % '. .02 *% / 61 -1 1 X N 'AL1 *% = D ) 9 G2 "< 6*A -* 16/ 20 / ( (+ P 9 . . ) 5 (0% 6*& 5 2 ) '. +8 5 ?*)'7 -1 . 1
 2) . @*D $(3#"$ ( #.- ( ó""Y#Y $"Y$Y ê±±+°¤úú ? ( H 8 (. 0: # 6 I($#6"9 ( ÷,ú %ú°÷ +9 . ( $9 ( 0: >- : 0:, < ÷ " í ò # ר ê - 9 =$ 0# ( 46D
!"#$ à,¨ "YS$ ê%×ó% < # *".G úí°àò : 0I(% .(
%
J( # , <K( à , % "YZS ê í ± % : + 0# K "YMS$"YTS ê×*7$ =( °í%¨ . ": ( H $0- × %ú°×ó%± & ' (# $ ; 9 ; ( ú! " ò ×÷ # - é , 09L 0+B( . , à ,¨ "YSM ê*": "$ ( ü%ú - × % ? $ ": -
9 9 7C C G A H9
K " & ( G! #$%' )*+,- &% ( "". )& X 6''2 6*B*) (2 * ) *0 >9*) *) 2 1 & .' 16 2'(D / ' (% $ ! ( 8 # ? 70 #8 ( "D=0( B*/ *.+ A ) )1 (A. . 6*412?*) )6*1 6'. 41* 2 * ) * '2 1 61 )
 9) 8 .() 92+ ' 2 , DB*<*7 . 6 . / 0 X 4'/) /0 5 * D2 56* 6/ ( . +. #D% 6*1 6'. A2 J & 2 '
 9) 8 / )'B 1 ) 2 . , D+. / (+ 2
 50. <*1 * 12 5 X 5 ( 1 B. *
 0. D0 1 (+ / ( 12 * ?
 6) , D?.& 94 * X * )0 5 D& ()' '5 ?* * ' (5 ?( ? ".# ZD, 56*A 5 / 0( B*92+ ) +*0/ 6*1 6'. ?.(+-') . [ P %
 5) '5 (? 1 '& * '
 2. B*)
 9) 8 1 2 6* P X \ , * 1+/ D.& . (? X )0 D2 / .) , 12 . D25 4*2 * '(2 X D?''+
 5) . /* 2 2 (* R .) D) A 92 95 : D@('& (? 6* * '7*2 1 5/ / . -45 *8 B/) 2 /* D R '0 ) 0 ()) D. @* 2/ /2 * 2 : 92 D0 ) . '-*2 D D R 16 1 41
 0. D& 2 (+ / 12 () : D4'56 1 41
 0. / (+ / 12 2 () D R D?') 2 / )'B 6/ A2 J . : D?') 5 A 6* . 4 'R 9A . . 61+2 4 D2 A A * '- . 6/ : D61 '. (? ) *& @/ D
$D=-1 B*/ *.+ A ) ) 7 (A. . 6*412?*) ) * '/& 2 6**)
 9) * '2 1 61 : ) ) 1 & . 6*1 6'. .
HD% 6*& + & ) 7' " 5 ) * * * .A. ) '. 6* 1 2() # **2 ' 2 (0
6F
!"#$%&'()*+," !"#$
KG/ 0& 12 *#0 ( K " %' &), % 0 )& , & . 6*A 5 / >9*) / P / (2 * ) '5 (? '& 2'(2 ( (?56D / 2 ' (% $ ! ( 8 # ? 70 #8 ( "DO +/ )
 9) 8 41* 2 *5 B'
 9) '45 6' +/ ) '. .?95 5 '& + 6*1 6'. .() A* 1 2 4* *& +(8 & @ * 1 7! . #DO +/ )
 9) -1 ?*) ?* 6/ J B1@ ! '& + 6*1 6'. (1 ' ) 2 'B 0 ' (5 ?( ? ".# $D: + )
 9)
 4.A.' 2<*-'(* '. 4* -'(* O +' 7'9 @('&! / 6*1 6'. ** ) 1 7 2 (+ 7! '& ZDG61 2 6*/ ) ) -4'. ()*2 )
 9) 5 . A 6* A2 J ! 8 ) 5 '( 6*1 6'.* (2 . 1 2 1 '- . / )'B . HD= & 0 A 5 / )
 9) ('& & @/ ( 6/ / + 2 6*1 6'. 6 * '. (?!
K G3 #56#, $ 9,4 ,( K )4 7 8#& 0 0 " K 66 % 6''2 6*0 .0 & + V 1*) A5() *0 2() * 92 ) GX *) '. ) '.
 46.2 ' / / ' 16 * * % / 6*
 4. . '. * 5 (0 (? '4* A -D * 94IIII61 * (+ (+5 IIIIA<'.B5 1 1* IIII.45 * * 1 IIIII
 49)( 0 /
 4. '-') * "D% 7 -1 6* +* #DE 6*& 2 1 ZDO 2 / .?95 * 1 . +*4*1 2 .) * '( ) 4') 6*2 -1
 9. @*2 *
</) ) ) 22 ' 6*41@ '( ) 9B
 9. +
 9. ) *@* D / . 6*2 B2 / 6*& * (+2 (? ) +/ 2 -1 ?* 5 ) 1D ' </'( / (1 .1 7*. 2 ) (?
 1) ) .D 1 @/ 1 6** 3/ ) 6*'(*6*61 5 ) + '2 D .</ 2 ** D & D D (*+ 'A 5 * 6* 4D
$DG*)* ) & 5 ) ) . + ' 1 ' 6*41@ B
 9) / @ . HD% 6'-1 B'9?
 6) 2 1(* 61 ) & )' MD% 6*-'</ ** + ?* .5 *.0/ <* (*1 7 5 TD 7'98 . *6'-*B7 -/ ?
 6) +(/ D
'A 6**/ ) 2 -4'. ()2 2 1 6/ 7
 4./ +D ) / 9* & 2 ?65 1 * 1 2 2
UD% (@ 7'9 A 1 ) / (+ *A ) 61 '. 5 6*) 5 -*1 A 7'9 '. YDO 1 6/B7 1A5(? ) *1 @/* *& 2 ) 1 / . (+ 5 + 5 * 5 "SD% 6**.
 1) @*2 </ 2 . ( 6>91
 9. <'. 1*/
2 / ) GK(+ 6*
 4. . '. 'A6*A 5 / & +2 0'. (? ) ) <* & + 0 2D '4* A -2 ) '5 (? '. 10 +/ ' 6*?/ ( '. 5 2 '& 1 "D'4* (IIII" 7! I #
6I
!"#$ #D4*2 ) .2 / $D2 0* 90*+ ZD2 0* 90*+ HD/ -4'. () ) 1 MD
 4. '-') * UD+* *2
 4.2 TD<1 5 9* YD5 5 '71 "SDA<'. 1 " 7! # " 7! # " $
 5.# ! " 7! # " 7! # " 7! # ! " $
 5.# " 7! # ! " $
 5.#
%
5 2 '. V 1* A ) G] *& +2
 46.22 . 6*412?*) .45 *) ) / ^+ & +2
 46.22 ( ) '5 / '2 1 ' * 1 6*/ 5 / 0 1 0 * '. V 1* / 6*A 5 (? '& 2() *D ** 2 (0 "DG*0( )/% 7 @('& * 1 $5 +?*B7 .1 (? B''@2 (* 2 4*2 1 B7 & ) (? % D *+/ 1 6/ _ 0 % & 41 .% (+ #DG6* 1 6* ') . . (+2
 2. + 6*% E* * / + : % D ( 5 . 6* A* +**) 5 / * . ) <*.-1 (* )7' $7% $DW & ' @ / 10 7 , )*' '.) 2 * '. 2 / $4 ) A / 6'44/ 1 (/ 5* 2 (? (+ ?
 6)AD / ZD' ,;#% 5 -* ) '9 + 3 - 73 $=6'9?
 6) 7'9 & . ( ) **/ 6*?1+* . (D HDO 0* * ) $4 '.6*-/1 ( ) *1
 04) 6*/1 3A ) + 2 @*/ 6*?'<*(-* .4'. ) . ()* ) D MD% 16/ / (') . & %
 5)- A (0 5 *0 (? 2 <*7 )+ # 7; / / 5 (1 1 7D UDE 6'& + ' 332 . 1 ) 6*2 * - + '. 7: '& )6*(* 2 &D 3 )*7% 5 '+1 + TDC 2 & 9*2 6'- = 7: 33 ) 7! YD%0 ) -92 B*/)*;#%& & * / 1 (0D / 2 @* ) ) ' *@2 ( +<1 * "SDG*1 6'4*) ) ( 1 *-* 0( B*.16* $%#33 5 5 61 1 ?.* () 1 *0 + % 75D K G: #&7 % ( M , . )& #0 % .(2 ) 6*A 5 / / ' X (** G%1 5 *) '5 (? () 6/ 2D 1 '& "D% ' (') , . 1 * 1 & /2 & * -*/ (2 345 ( 67 ) (') 61 7'9 *. ) & ) + 0 / 8 & ) 1($/2 61 7'9 5 . 8 * (D 1 #D= <*(* .6'9?
 6) & 2 ) .61 1 61 <* ) = 1 B* * ) ( (7'(** * B
 9) 61 1 1 B* * + = '95 ) ) 5% 2 = <* 5 72 5 <* 0 +(8 & / B*'
 9) '. +D & @* $DG1 6/ -7 -'(* ?. & 2 *.& . (? ) ( 1 6/ = '95 61 ) (? 0 7 '& 1 -'. * 1+/ 61 (
 7) (? 0 + <*B'9?
 6) D ZD=''@ 1?* (*/ **)( ) />9*) 1 & 2 B5 ' ) (2 ) 61 ) 7 & () / ) (9/ () 2/ 6* . . 2'(2 (+ 1 1 *) . 5 *& )6* 1 * (! / 1 1 + ) -1 94 / 1D ' @* +*2 HD= (+* 94 25(?
 1.0 + 1 * + */ 5 *'. -'9() 0 -* 0D 'A '2 ) 2 /
6J
!"#$%&'()*+," !"#$
2 .(2 ) 6*A 5 / / ' P / G%1 5 *) '5 (? () (?56D 1 '& 2 "D×- "
 2) * 94# #D- " -1 *# ). ) $D°°ù- " 4'56# / 2 ZD-íò- " 61 * (+5# HDê¤×÷±ò- " .0 + # *'. MD ÷°ó¤×÷- " / 45 * ( 1 # 0 UDì¤×÷ "# ±- "
 49)(# / TD±¨- " 1>9/ # 0 . * YDúí°±- " '4* (?# (/ "SD×é÷úê- "
 4. '-')# *
M G;,%' : <( %& #. 0 ' ( G.*1 / B'
 9) ) "#S & +2 ) '4/ *+ /01 D%7 ) 0 . 6*A 5 / 4'/ 2 '. '( 6*) 0& . ' '<* ) '5 (? '& () "D& )'B 7'9 +') 61 J #D& ))1 2 ' 2 0* '( 7'
 9.'B ) 1 61 /) @* ) 90*+ J (+ $D& ) 61 7'9 61 <*?1 + A 7'
 9.'BD / (* . 'J M G= #7 , 0 " K , > #4 4( % G61 +' 7'9 ) (@ 1*)
 6.*-'2 / ) 6/ . 6*) * ) -4'. () 6
 11) // 61 ) '5 / 4* * ) 0 .0 . )
 2) ) 6*A 5 (? 1 * 20 '& '45 2 + 61 ! G'. (? / 41 2 ) 5 16 ') . 61 7'9 ) (@ 1 ?/ 6'95 <* @/ ( /% * *0 6* & ) . 5 6/ (+ <*B. A 345 ) D / * 1 / * (1 '(2 "D* (*. (?/ *2 ( #D) 0 . * 6*2 1 ( $D+'0 2 ) ( '.
6K
) ) )
) ) )
!"#$ ZD5 7*2 1 . & ( HDB92 2 4* * / 2 '45 (* ( MD?'<*(-* 'A0 5 . () A / 2 /1 ( ) ) ) ) ) )
%
! $ &3 "44"# "# 2 #
± ! + 4 &" - &×ù±¨ó ± - ± ( ° ± + ±+ ê ±+°±+°±- ±°¨×÷òé-
H :°±
°±¨±í°×÷+°×+ í- ± è-%óè! ò!2 í%±×× 2 *%¨°±ú°± - ÷°±*& @2 (
 1) '. ,O '. / 1A0 7D ,: 2 '* 6*2 ) <*7 61+! 9+7 . . )* +'- ./ ) .D 1 6** (2 ,= 25 / ) 5
 1) ) ( '9(+D 1 2 * ,;?
 6).<* A2 .61 2 ,% ./ 5 <* 1 2<* * . E 6*) ( * 2 ) * ( <*7 9(+1 1 1 7D ,G*5?' ) 2*6* 1 2 1 2 '-* B1@ A ) 8 5 ' * . 2 ''( 2 6*0 2 0 . 6*6'2 ) D '4/ 5 1 ùù± ° ± ¨ ° ù ± - í % B* 61 <* %÷( ,= - 1?.+91
 

相关内容

硕士研究生英语词汇学习策略调查

  被调查者学号: 姓名: 英语任课教师: 硕士研究生英语词汇学习策略调查 硕士研究生英语词汇学习策略调查 研究生英语词汇学习 2009.7. ******************************************************************************** Part 1 个人信息 1. 性别: A. 女 2. 来自 3. 本科毕业学校: 4. 研究生入学英语成绩: 5. 现就读专业: ******************************** ...

非英语专业硕士研究生英语学位课程

  非英语专业硕士研究生英语学位课程 考试大纲 (试行稿) 《非英语专业硕士研究生英语学位课程考试大纲》(Non English Major Graduate Stu dent English Qualifying Test,简称 GET)是根据《非英语专业研究生英语(第一外语)教学 大纲(试行稿)》制定的。本大纲规定了硕士生英语学位课程通过考试的内容、形式、时间和 计分。考试目的在于考核已修完研究生英语课程的学生是否达到教学大纲所规定的各项要 求,以及实际掌握和运用英语的能力。 一、基础英语部 ...

全国硕士研究生入学考试英语辅导用书(翻译写作卷)

  第一部分英译汉一、考研英语英译汉的考试内容与命题特点  一、 考研英语英译汉的考试内容与命题特点  1.英译汉的考试内容  2005年全国硕士研究生入学考试英语试题作出了调整,笔试中取消了听力部分,“英译汉”成为试题的第三部分“阅读理解”中的C节。本节共五小题,每小题2分,共计10分。它要求考生阅读一篇400词左右的文章,并将其中五个划线部分的句子翻译成汉语,要求汉语译文准确、完整、通顺。英译汉属于主观题,要求考生将答案写在答题纸2 上。  英译汉作为阅读理 ...

硕士研究生英语考试万能作文模版-87201470

  非常抱歉,该文档存在转换错误,不能在本机显示。建议您重新选择其它文档 ...

新世纪研究生英语听说教程学生用书(下)PARTB听力原文

  新世纪研究生英语听说学生用书(下 新世纪研究生英语听说学生用书 下) PART B LESSON ONE Passage one Population and Resources The population of the world has been increasing faster and faster. In 10,000 B.C., there were probably 10 million people. In A.D. 1, there were 300 million. I ...

新东方英语基础翻译教程

  大家学习网 新东方在线翻译基础班讲义 主讲: 主讲:唐静 课程简介 以讲解翻译基础知识为主,基本不涉及翻译的真题。 但是,真题很重要,有必要在强化训练中完全掌握真题。 课程大纲 第一章 翻译基础知识 一 翻译的定义 二 翻译的标准和翻译的方法 三 翻译的基本过程 四 翻译的核心解题策略 第二章 翻译技巧:词法翻译法 一 词义选择和词义引申 二 词性转换 三 增词法 四 省略法 第三章 翻译技巧:句法翻译法 一 名词性从句的翻译 二 定语从句的翻译 三 状语从句的翻译 四 被动结构的翻译 第一 ...

当代研究生英语读写教程课文翻译

  Unit One 信息空间:出入随愿 美国人的内心深处具有一种酷爱探索新领域的气质。我们渴求宽敞的场地,我们喜欢探 索,喜欢制定规章制度,却不愿去遵守。在当今时代,却很难找到一块空间,可以供你任意驰骋,又不必担心影响 你的邻居。 确实有这样一个空间,那就是信息空间。这里原本是计算机迷的游戏天地,但如今只要想像得到的各类人群应 有尽有,包括少年儿童、轻佻的单身汉、美籍匈牙利人、会计等。问题是他们都能和睦相处吗?人们是否会因为害怕 孩子们躲在卧室里看网上的淫秽图片而将它封杀? 首先要解决的问题是 ...

当代研究生英语读写教程课文翻译

  Unit Four 英语的未来 在 16 世纪中叶,有四五百万人说英语,说英语的人数在欧洲的语言中名列第五。前四 位依次是法语、德语、意大利语和西班牙语。俄语排在英语之后。两百年以后,意大利语排 名落后,而俄语的排名靠前了,英语依然处于第五位。到了 18 世纪末,英语的地位开始上 升。到 19 世纪中叶,英语已经跻身于第一位了。今天,英语的地位遥遥领先,说英语的人 数可能达到说后两种语言,即俄语和德语人数的总和。 今天到底有多少人说英语?这个问题难以回答。除了把英语作为母语的人以外,还有一 ...

新潮研究生英语综合教程课文翻译

  UNIT 1 TEXT A 没有舞台的表演: 没有舞台的表演:文学翻译的艺术 Robert Wechsler 胡兴文 巫阿苗译 文学翻译是一门奇特的艺术。当你坐在书桌旁,所译的是已经完成、署着别人大名 的小说或诗歌时,这便是文学翻译。 这种工作性质似乎具有衍生性,不值一提。 谁愿意为坐在 博物馆里描摹别人画作的人著书立说呢?摹仿者不是艺术家,他们是学徒、 造假者、 名人崇拜 者和骗子。 然而,文学翻译却是一门艺术。 它所以奇特,是因为译者实际上和作家做着完全相同的事 情。假如演员也像剧作家、 ...

大学英语基础教程教案(北大修订版)第三册Unit 7

  Unit 7 Teaching Objectives: By the end of this unit, the students will be expected to be able to 1. use skillfully the 10 key words and 8 expressions learned in TEXT A in conversations and writings, and be familiar with the words and phrases learne ...

热门内容

高二英语语法

  省略句是英语的一种习惯用法。按照语法的分析,句子应该具备的成分, 有时出于修辞上的需要, 在句中并不出现,这种句子叫做省略句(elliptical sentences,这种语法现象称为“省略”(ellipsis or leaving words out。其特点是:虽然省去句子语法构造所需要的组成部分, 但仍能表达其完整的意义。 省略句是英语的一种习惯用法。按照语法的分析,句子应该具备的成分,有时出于修辞上的需要,在句中并不出现,这种句子叫做省略句(elliptical sentences,这种 ...

常用英语

  一、The + ~er + S + V, ~~~ the + ~er + S + V ~~~ The + more + Adj + S + V, ~~~ the + more + Adj + S + V ~~~(愈...愈...) 例句:The harder you work, the more progress you make. 你愈努力,你愈进步。 The more books we read, the more learned we become. 我们书读愈多,我们愈有学问。 二、 ...

英语句子成分分析

  1.主语 主语 句子一般要有主语。在简单句中,主语一般由名词、代词、动名词或动词不定式 (短语) 来充当。动名词、动词不定式作主语时通常用 it 作形式主语。 ■名词作主语 English is very important. 英语是很重要的。 The students all love their English teacher. 这些学生都爱他们的英语老师。 ■代词作主语 They go to school by bus. 他们乘公共汽车上学。 Most of the students ...

新概念英语第三册的课文 10

  The great ship, Titanic, sailed for New York from Southampton on April 10th, 1912. She was carrying 1,316 passengers and crew of 891. Even by modern standards, the 46,000 ton Titanic was a colossal ship. At the time, however, she was not only the l ...

英语角08届招新赞助策划书

  南京林业大学英语角协会 第 1 页 2010-9-6 南京林业大学英语角协会 南京林业大学英语角协会 08 届招新策划书 一、前言 一年一届的社团招新是大学每一个社团至关重要的一项活动, 这直接关系到 一个社团未来的发展。作为南京林业大学最大的社团,我们英语角协会当然也是 做足了准备,为招新工作的顺利进行打下坚实的基础。今年我们的招新目标是吸 引新会员 1000 人以上。日前,我们正希望有意向的商家与我们合作,一起完成 这个远大的目标。 二、英语角协会介绍 南京林业大学英语角协会是一个很具有 ...