!"#$
! " # $ % & ' ( ) * + ," - ' . /
! $ &' )$ *+ ,#$ " "# % ( ! - /01 . ! $ &3# "# 2 "44"#! ±" ! $ &6 8 9 :"# ; "<: "# 5 7 8( $ + ( -= 4(
!
07 < ' "$ ? =( ( ! , #>0# . ? 5 ": <" @A"
! $ &' )$ "# % (
!"#$! '%()*+,-). %& " !"#$% $' )*+ - %)/! 0 ( '1#$2 #3'
 3. & ( ,' . + ) )* %1 3% $4 )/! # !0 5 ( 1 3( ,' . "#("
 7)%! - )* - )*+ - %)/! 6 + # $ !"#$% 3( 1 7%+ ( ,' . #$2 )* 3 $+ , )4 )*+ - %)/! +
!" #% () $ &' *
% ' (') , . 1 * 1 & & * -*/ (2 345 ( 67 + 0 / /2 ) (') 61 7'9 *. ) & ) 8 & ) 1($/2 61 7'9 5 . 8 *( 1 8 9- 5 /(: (/ ; </ )4 1 3 1 * * (* 5
+ -. ' %1 - ! (2 3 4 " , /)0 - 1 % " - )
% = 0 .+ 1<*7 2 '(? & @ * 0A -7 41* 2 B') 'A 6'- 5 + ) '9?6 ) .1 1>9/ * . ) . '. ) . 6/ '.() 6 & /
 6. <* 6*C *) :
 4.2/ * *2 '(D% 7 0 +(8 9(+*2 (+ 4* *& +/ ) '. .?95 5 6* '95 ) .1 ) '45 6' +(8 & @ * 1 7D= *) + -7 -'. '(0 '5 ) 6*?'/ ) +' 8 (? ' ) ) 75 2 . ) 5 61 E <*) E1 '(*& 2 )(? F "# -// A ) & * 'A '. G61 2 * 5 1 ?* / ) 5'( '.* *@2 & @D& 5 ( ) *) ) 6*.2 'A 6*7*. 2 2 +D 1!' 6*1@*
!"#$%&'()*+," !"#$
H I I I I I I " ! I I I I I I # ! I I I I I I " $ I I I I I I I I I # $ I I I I I I " % I I I I I I # %
65
= ''@ -7 41* 2 & @ * 0/ ' -7 A2 J 1 G/ (?) K + (*. ) .() '. ) () 8 6/ / )'B ) 5 . -/ '( '. 1 -7 6'-* ( 'A ) '& , (+'<*% L12% & ( = 1 "MD= '. + 9() A . 2D 6* & 2 & @* // 5 <*'. / '85 @ '( 26''5 721
 49)( 2 3 0 '0 0 +1 (+ / "#! 6'
 9. 72 / ) 9--* 1
 14.44*D% 2 1 & 2 (? 1 4'56/ ) +1 +
 9. 6*2 (? .2 * . 6/ -*() 16/ (+ / (? 6*(*
 0.% 2 & 12 1 -1 (? 2 *) (+ @/
 9. 6*41 .A 4* 5 -1 **/ 45 * (') . *4'(2 57 &
 2) (? 'A ) ''. ) . ( 1 D, 6* .2 / / 1 1 2& 0 B/) @/ A 6* 69B042 ) ?
 6) 2 ) 7 & +(8 ?* 2 * 1 .45 / ) - ) 1 1 (/ % ' 6* '95 ) ) ) (% (+ * 1 (? 6* 6*(* +1 '5 0
 3) 7D% 2& 261+ 6/ 1 . & @ B*1 *& '. 092 *61 1 + B'
 9) * (
 1.2
 0. 2<* 0* 'A 12 D N (*+1
 0. (? 1 1-A 'A69B0421'9(+ 10 (*% = 5 ) 7%
 1. 7/ ( . 95 1 . '. . 1 -'2 B9-4* / ' '
 9.(* + () & ?* .5 (1 . ) ) +% = '44* ) - 1 DO / + -*'( ) 4') (*1 -1 ?*DE1 5 .* +. + 6* 5 *A* 5 . 6*2 D = 1 ) 161 + ) ) 5 41* 2 <*7 +1 A 1 & 2 '' 2 -* ' * -7 .() 5 DP . 7 '. B'
 9)& & * % = ) + B92 9() ) ' *@2 2 7* 1 7 / 5 * (/ <* (?D% ( = '95 ?' 6'-*1 27 = + 1?.1 +1 1 & @D 6* & + (+ 1 61 *) 7 ) '. : 2 .) = . *15 ) ' O (. K + = (+ ) + 6/ & ) 44* +D=2/ ) ) * *4*1 % & ') * * * ) .) * 7 '. =1 '5 - 61 61 (* 1 61 & + & . '71 K + A-/ 1 ) ) 6* = 1 '5 * **15 5 '. 1 5 (+ 61 & ( & 2 + ('9?6% = 1 ?'/ ) B97 1L92 (?DP (! 7 & 2 (? ' ) 1 <* )5 ) 91 7 6*'& . ) 5 (* 'A6*+*5 2 4 05 +D& =+'(8 @('& & 7'9 @('& / : ) ) 6*2/%
 1. * 6/ 1 * 5 ) 6' ( * '/ . %' 1 + & B
 9)A /7'9 & () 1 7'
 9. 'B B1@% 7'9 ?'))' J 0 / D ; ) % +
 9. 0 5 % =& () ) & @ 1 1Q 5 Q *+*5 2 4% B
 9) 6*'& .2/
 1. * / '5 ?* (? * 1 * ' '. ) '5! '70 1 . + 2 * 6/ ) (* 1 + % ) . **(' '4* (?2 ' = ) ) & 2 (?
 0. ) . (7& 7DG6* ) 6**& . (/ DE 2 . + 16/ 12 6**1 1 1* ( 6*'& . / + -* = (* (') * 0 2/ = 1 & @/ 9() 6*6/ + -* *+/ 1 & 2 '. (? + / 5 . * DO +D = ) 2 . 2 (0 ' 2 0* )1 4*2 ) *) 90*+D, )9+*1 ' -1 *2 61 (* .6'9?
 6) & 2 ) .61 @* /* )) / 5 2 ). ) D= <* <* ) = 1 B* * ) ( ) 1 (7'(** * B
 9) 61 5 1 B* * + = '95 ) 5% 2 = <*1 72 5 <* 0 +(8 B*'
 9) '. +D & / & @*
+ -7 &, % ($ 9 ; %< , 2 $ ! 8 : 22 " 8
= 1 ) & ( = / ) 1 & ) -7 ?.(+-') . 6/ ) * 2 . ( 6* L1 ) ( 461! & 2 * 6* A2
 2) / ( . 6 1 6* B* (+ 6*.?/* / . (61 1 ) ) . -17DR A *5 0 *'. '(?% 2 * -*2 ) . 6*5 ) / 6**B7 -725 >9/ 7 5 . + ) -4'. (0 ) * D= 0 * (* 6*/ A @5 1 ) *'A.1 (? 1 ) ) */ ' 0 ) . 4'5* 1 27/ & ) (@ 7'9D 92 '-*2 / 5 (+ 1 (? 61 )7 , A2 = 1 41 / 0(+7D; ) = ** + HS 0() ( 6'
 9. & @* * . +1
 1) )/ ) & 2 / ( 1 . + 1 . .0/ * <* * 21 D= '. + <*7 7 A . * 26''5 1 +
 9. ) 9--* 1 '( & * (+21 6'5 72 . T 1 -D) U 4D 0 % (+ / 6*2 (? . (+ *@* (+ / +1 A 'D ' -DL7 A! 1 ) . 5 + -*
 2) 1B1 10 DG1 6/ -7 -'(* ?. & 2 *.& . (? ) ( 1 6* 6* 4* * 94 (@ 0'9() ) (? 0 7 '& 1 -'. * 1+/ 61 (7! ) (? = '95 61 6/ 0 + <*B'9?
 6) D C1 .(+-1
 1) '9?6 ) @-
 1) % (* . <*-*A<'.B5 .1 () 6*& ) + -*5 1 2 2 . <* ?1 * 1 1 *) ) DE * -* 1 6* 0 / @*1 % 61 @ 7* 1 '& + -*) 61 *6/
 4.2 *291 '(22 6 1 '. (? +
 9. ) 9(0 . 6D & )5 * 5 ' (+5 ?6! *2
 9. / ) ) / 90 2& @/ / 6*5 6 92 (? O .. )1 *) ) 92 9?
 6) -*6'& ) 61 *.2 / 57D ' (+5 *4'(2 / B/) R ) / 7 6*) -*= 1 "# % 2 6'9?
 6) 61 +'(*2 6 1?''+ J ) )6*
 4. &2 6*) = + 90 'B 61 2 '-') -*) 25 * + ' *! 5 / 0 -* 0D= <* + ) B/) ) 5 0 ) . +/ 0 7 / ) 7* <* ) (? '2 ) 2 +* 5 / '4* 6*1 57 ' ''@ 92 / '-*2 . ) ( 6** DP ( 6'9?6 = 1 *5 &2 J ) +% & 92 1@/ '-* & + 1@ -*2 6 ) (?21 G61 0 '. 7'9 ) (@ = 6'95 & 1!' = ( '95 2 90 6/ 2& ) '5 +' 6/ 2 + *.
!"#$ I I I I " &
%
) 1?* (*/ **)( ) />9*) 1 & 2 B5 ' ) (2 ) 61 ) 7 & () / ' -1 94 ''@ (9/ () 2 / 6* . . 2'(2 (+ 1 1 *) . 5 *& )6* 1 * () @* / 1 1 + / 1D= (+* 94 25(?
 1.0 + 1 +*2 * + */ 5 *'. -'9() 0 -* 0D 'A '2 ) 2 / % 'B ) 6*J 1 9?
 6) -*1<1 B5 *2 ) )' B*12 02 951 2 . 5 *5 '(( 61 ) 91 2 90*2 25 4*2 7'9 +/ ) * ) A * '(% +(8(*+ ' B*
 1. @* 2/ / $7'9 (*+* ) B*1?.1
 5) . '+1 = )5
 1. ) )*2 & ) -* '0 ) 0 ()) * 2 * + ' *)/* D% 7 2
 50. 61 5 '( / 2 (* / 7 2 6 ( 1% ' 92 '7 '-*2 DP * ) 7 . '(?* & ( 0 2 (? '2 ) 2 . / '- ) (2 1 * =-3 ) 0 ) . 3
 04)6* 1*(' 5 . '-*
 49.61/ 0 -* 0 A -* / ) + % ) 7 1*@/ & ) 5 6* . +2 6' * -*& 0 ) ) 7 & + 5 ' 2*+*/ + 1 +* 5 +D 5 6/ '72 6* '95 / 6 @*) * 2 ?(* (+ <* '4*
> ? ?@A C 9 B
8 ( 8 #!"#$"% V IIIII¤ #8 ( V 7! "B 7# V C - %!&'()% V% ( 2 ! (?B!$*)& V $-V 7! 8 - V 09? !"+,)- V% . 2 ! 'B) ( % ?1 1 / / (I % 2 ) 'A 1
 4. / *) . * 72 - -'.5 / 45 * (0 2 95 2'A '(+90I % 0 ) ±ê× 092 ) ' B*'- - 6 1 2 (/ B7 . (? I 1 *2 6D) 0 *2 '') (+ 6/ (? 9BB/ %) /
 4. - '<*"2 # B7 0 . ) - @/ 2 1 0 (! ) 6D '. 0(?% 1 (? - 5 61 */ 5 ?* '. ++/ (* - ) / I%%%ó 2 1 (? & 1 . 5 *1 4"$./0 V 7! V ? 1 "8 !123&/" V 7B V 7! #8"B V ( 9 ( #)456!",$)7 V% 2 ! "B(!$)&% V #V 7! "# 7V 4A9!
 85.9:, V 7! 1 48
 32." V! 7 V 2 . $V $ 9 !70850,V% "# ( 2 ! < .("$V (8 # ( !;$7"%#)0 V $! < "9 .- V ( ( ?8 !;)5,%-)" V # 7! ": "+ V +D !$<)'$) V $5! 8 #- V (. $"%456!
 7)70 V! . 2 07D E (:0!'%5& V% $ 0# V 2 ! B ?( V ".- &/!-)% V # 7! #=- ( !#$;=)70% V ( . #V $ 7! 2 ! % " # ì± " )
 49) 2 # B1@ / / 1* " # - ) ) 6D 0 ( ) 0I 245 1 @* ) 1*'A 6*45 0 Iú %ú ±§ ×ò÷%à× A?
 6) 21* . *
 0.I** V / (% A* (? 1 2 / ?.1 +*41 1 .1 ) +' 1 6/ *5 (+ 6'& (? *) 2 / (+ *+7 ' / . (
 7) (? .?1+5 2 +1 . * . * 'A (?*Iú×% 2 -ê (* . 5 2 1 <*) * % (76'& 6* 2 I%± (') <*94 % B*+* . (* ?/ ) -/ +Iá ) 4*2 ) *7! * . 2 (0 /* ¤×÷±**×ü V V ì ± ÷) %×á) " ±í# ×)
6=
!"#$%&'()*+," !"#$
8 "# + V ? 4"B !9
 85.%
 7) V 7! #D <: V ( "# -= #)!'+5;)> V $! ? E 1+5& V "D V 7! ? <(!1/<;, V! ": 9V 2 7! 8 040$V # ( "#%!.@:0 V% 2 ! B 4(-V
 0. $ &+A!.$
 0)& V B 7! $! =( 7: V : -(!;=$<B:)< V $! 4"E 7 V ( 8 !.$)&2" V 7! # E $!#+&)0 V 0B (V 7! 8 #? (!"%50-%7 V% 7 B ". V 2 ! 7!
) § & ) +'/
 2)A (?I×%ú '. 6 (?% 1 2 / 7/ +*5 / -1 ?* 1 &) 6% (1 Ií% ±ú%° ./ ' 16/ . /'( '. 1 1 *) 2 ?6* 4'2/ ) .(@I á % á °) * '
 9.?* (0 1 '. 944'. 2 ) I% ×± ×± ) ×°%×° % .1 1 6* / *5
 9) () I%±ì) 2 ** 0 / .I (0 ×± B97Iò B97/ (?Iò) ) (? B'9?
 6) 6/ Iò
$ E $#!0857&?.8570% V ¤ %ठ".4". V ( 7!
0 A CC E .9
8 $ : ) ?/ ) 7 -( ' <*" / -*'. A ) ) 2 I¨ " ±ò# × *A # ' ) '. 6D - 9 ( ò :8"B( 0:$(.0$ ± % ? 8 ( .$ 8 ) *) / B9/ '. 1 * ( 7 ( ' 2 B56% 1 2 5 ./ I¨%) ú" ± +# + 2 ( <7 ( ) A 2 " / 1
 41) 95 & 7# I á %á : 8 ' / 6 ( (/ .0 1 1 / .
> 9 @+ C
/"+ @ : % '. .
 9)
 4.44*% / 6'2 'A R 8 & % ( 0( 6*A -* 1 ' * . 2 ) W X 2 6*% ?
 6) 6'& ' '(/ E D /- F "# ( % '. .02 *% / 61 -1 1 X N 'AL1 *% = D ) 9 G2 "< 6*A -* 16/ 20 / ( (+ P 9 . . ) 5 (0% 6*& 5 2 ) '. +8 5 ?*)'7 -1 . 1
 2) . @*D $(3#"$ ( #.- ( ó""Y#Y $"Y$Y ê±±+°¤úú ? ( H 8 (. 0: # 6 I($#6"9 ( ÷,ú %ú°÷ +9 . ( $9 ( 0: >- : 0:, < ÷ " í ò # ר ê - 9 =$ 0# ( 46D
!"#$ à,¨ "YS$ ê%×ó% < # *".G úí°àò : 0I(% .(
%
J( # , <K( à , % "YZS ê í ± % : + 0# K "YMS$"YTS ê×*7$ =( °í%¨ . ": ( H $0- × %ú°×ó%± & ' (# $ ; 9 ; ( ú! " ò ×÷ # - é , 09L 0+B( . , à ,¨ "YSM ê*": "$ ( ü%ú - × % ? $ ": -
9 9 7C C G A H9
K " & ( G! #$%' )*+,- &% ( "". )& X 6''2 6*B*) (2 * ) *0 >9*) *) 2 1 & .' 16 2'(D / ' (% $ ! ( 8 # ? 70 #8 ( "D=0( B*/ *.+ A ) )1 (A. . 6*412?*) )6*1 6'. 41* 2 * ) * '2 1 61 )
 9) 8 .() 92+ ' 2 , DB*<*7 . 6 . / 0 X 4'/) /0 5 * D2 56* 6/ ( . +. #D% 6*1 6'. A2 J & 2 '
 9) 8 / )'B 1 ) 2 . , D+. / (+ 2
 50. <*1 * 12 5 X 5 ( 1 B. *
 0. D0 1 (+ / ( 12 * ?
 6) , D?.& 94 * X * )0 5 D& ()' '5 ?* * ' (5 ?( ? ".# ZD, 56*A 5 / 0( B*92+ ) +*0/ 6*1 6'. ?.(+-') . [ P %
 5) '5 (? 1 '& * '
 2. B*)
 9) 8 1 2 6* P X \ , * 1+/ D.& . (? X )0 D2 / .) , 12 . D25 4*2 * '(2 X D?''+
 5) . /* 2 2 (* R .) D) A 92 95 : D@('& (? 6* * '7*2 1 5/ / . -45 *8 B/) 2 /* D R '0 ) 0 ()) D. @* 2/ /2 * 2 : 92 D0 ) . '-*2 D D R 16 1 41
 0. D& 2 (+ / 12 () : D4'56 1 41
 0. / (+ / 12 2 () D R D?') 2 / )'B 6/ A2 J . : D?') 5 A 6* . 4 'R 9A . . 61+2 4 D2 A A * '- . 6/ : D61 '. (? ) *& @/ D
$D=-1 B*/ *.+ A ) ) 7 (A. . 6*412?*) ) * '/& 2 6**)
 9) * '2 1 61 : ) ) 1 & . 6*1 6'. .
HD% 6*& + & ) 7' " 5 ) * * * .A. ) '. 6* 1 2() # **2 ' 2 (0
6F
!"#$%&'()*+," !"#$
KG/ 0& 12 *#0 ( K " %' &), % 0 )& , & . 6*A 5 / >9*) / P / (2 * ) '5 (? '& 2'(2 ( (?56D / 2 ' (% $ ! ( 8 # ? 70 #8 ( "DO +/ )
 9) 8 41* 2 *5 B'
 9) '45 6' +/ ) '. .?95 5 '& + 6*1 6'. .() A* 1 2 4* *& +(8 & @ * 1 7! . #DO +/ )
 9) -1 ?*) ?* 6/ J B1@ ! '& + 6*1 6'. (1 ' ) 2 'B 0 ' (5 ?( ? ".# $D: + )
 9)
 4.A.' 2<*-'(* '. 4* -'(* O +' 7'9 @('&! / 6*1 6'. ** ) 1 7 2 (+ 7! '& ZDG61 2 6*/ ) ) -4'. ()*2 )
 9) 5 . A 6* A2 J ! 8 ) 5 '( 6*1 6'.* (2 . 1 2 1 '- . / )'B . HD= & 0 A 5 / )
 9) ('& & @/ ( 6/ / + 2 6*1 6'. 6 * '. (?!
K G3 #56#, $ 9,4 ,( K )4 7 8#& 0 0 " K 66 % 6''2 6*0 .0 & + V 1*) A5() *0 2() * 92 ) GX *) '. ) '.
 46.2 ' / / ' 16 * * % / 6*
 4. . '. * 5 (0 (? '4* A -D * 94IIII61 * (+ (+5 IIIIA<'.B5 1 1* IIII.45 * * 1 IIIII
 49)( 0 /
 4. '-') * "D% 7 -1 6* +* #DE 6*& 2 1 ZDO 2 / .?95 * 1 . +*4*1 2 .) * '( ) 4') 6*2 -1
 9. @*2 *
</) ) ) 22 ' 6*41@ '( ) 9B
 9. +
 9. ) *@* D / . 6*2 B2 / 6*& * (+2 (? ) +/ 2 -1 ?* 5 ) 1D ' </'( / (1 .1 7*. 2 ) (?
 1) ) .D 1 @/ 1 6** 3/ ) 6*'(*6*61 5 ) + '2 D .</ 2 ** D & D D (*+ 'A 5 * 6* 4D
$DG*)* ) & 5 ) ) . + ' 1 ' 6*41@ B
 9) / @ . HD% 6'-1 B'9?
 6) 2 1(* 61 ) & )' MD% 6*-'</ ** + ?* .5 *.0/ <* (*1 7 5 TD 7'98 . *6'-*B7 -/ ?
 6) +(/ D
'A 6**/ ) 2 -4'. ()2 2 1 6/ 7
 4./ +D ) / 9* & 2 ?65 1 * 1 2 2
UD% (@ 7'9 A 1 ) / (+ *A ) 61 '. 5 6*) 5 -*1 A 7'9 '. YDO 1 6/B7 1A5(? ) *1 @/* *& 2 ) 1 / . (+ 5 + 5 * 5 "SD% 6**.
 1) @*2 </ 2 . ( 6>91
 9. <'. 1*/
2 / ) GK(+ 6*
 4. . '. 'A6*A 5 / & +2 0'. (? ) ) <* & + 0 2D '4* A -2 ) '5 (? '. 10 +/ ' 6*?/ ( '. 5 2 '& 1 "D'4* (IIII" 7! I #
6I
!"#$ #D4*2 ) .2 / $D2 0* 90*+ ZD2 0* 90*+ HD/ -4'. () ) 1 MD
 4. '-') * UD+* *2
 4.2 TD<1 5 9* YD5 5 '71 "SDA<'. 1 " 7! # " 7! # " $
 5.# ! " 7! # " 7! # " 7! # ! " $
 5.# " 7! # ! " $
 5.#
%
5 2 '. V 1* A ) G] *& +2
 46.22 . 6*412?*) .45 *) ) / ^+ & +2
 46.22 ( ) '5 / '2 1 ' * 1 6*/ 5 / 0 1 0 * '. V 1* / 6*A 5 (? '& 2() *D ** 2 (0 "DG*0( )/% 7 @('& * 1 $5 +?*B7 .1 (? B''@2 (* 2 4*2 1 B7 & ) (? % D *+/ 1 6/ _ 0 % & 41 .% (+ #DG6* 1 6* ') . . (+2
 2. + 6*% E* * / + : % D ( 5 . 6* A* +**) 5 / * . ) <*.-1 (* )7' $7% $DW & ' @ / 10 7 , )*' '.) 2 * '. 2 / $4 ) A / 6'44/ 1 (/ 5* 2 (? (+ ?
 6)AD / ZD' ,;#% 5 -* ) '9 + 3 - 73 $=6'9?
 6) 7'9 & . ( ) **/ 6*?1+* . (D HDO 0* * ) $4 '.6*-/1 ( ) *1
 04) 6*/1 3A ) + 2 @*/ 6*?'<*(-* .4'. ) . ()* ) D MD% 16/ / (') . & %
 5)- A (0 5 *0 (? 2 <*7 )+ # 7; / / 5 (1 1 7D UDE 6'& + ' 332 . 1 ) 6*2 * - + '. 7: '& )6*(* 2 &D 3 )*7% 5 '+1 + TDC 2 & 9*2 6'- = 7: 33 ) 7! YD%0 ) -92 B*/)*;#%& & * / 1 (0D / 2 @* ) ) ' *@2 ( +<1 * "SDG*1 6'4*) ) ( 1 *-* 0( B*.16* $%#33 5 5 61 1 ?.* () 1 *0 + % 75D K G: #&7 % ( M , . )& #0 % .(2 ) 6*A 5 / / ' X (** G%1 5 *) '5 (? () 6/ 2D 1 '& "D% ' (') , . 1 * 1 & /2 & * -*/ (2 345 ( 67 ) (') 61 7'9 *. ) & ) + 0 / 8 & ) 1($/2 61 7'9 5 . 8 * (D 1 #D= <*(* .6'9?
 6) & 2 ) .61 1 61 <* ) = 1 B* * ) ( (7'(** * B
 9) 61 1 1 B* * + = '95 ) ) 5% 2 = <* 5 72 5 <* 0 +(8 & / B*'
 9) '. +D & @* $DG1 6/ -7 -'(* ?. & 2 *.& . (? ) ( 1 6/ = '95 61 ) (? 0 7 '& 1 -'. * 1+/ 61 (
 7) (? 0 + <*B'9?
 6) D ZD=''@ 1?* (*/ **)( ) />9*) 1 & 2 B5 ' ) (2 ) 61 ) 7 & () / ) (9/ () 2/ 6* . . 2'(2 (+ 1 1 *) . 5 *& )6* 1 * (! / 1 1 + ) -1 94 / 1D ' @* +*2 HD= (+* 94 25(?
 1.0 + 1 * + */ 5 *'. -'9() 0 -* 0D 'A '2 ) 2 /
6J
!"#$%&'()*+," !"#$
2 .(2 ) 6*A 5 / / ' P / G%1 5 *) '5 (? () (?56D 1 '& 2 "D×- "
 2) * 94# #D- " -1 *# ). ) $D°°ù- " 4'56# / 2 ZD-íò- " 61 * (+5# HDê¤×÷±ò- " .0 + # *'. MD ÷°ó¤×÷- " / 45 * ( 1 # 0 UDì¤×÷ "# ±- "
 49)(# / TD±¨- " 1>9/ # 0 . * YDúí°±- " '4* (?# (/ "SD×é÷úê- "
 4. '-')# *
M G;,%' : <( %& #. 0 ' ( G.*1 / B'
 9) ) "#S & +2 ) '4/ *+ /01 D%7 ) 0 . 6*A 5 / 4'/ 2 '. '( 6*) 0& . ' '<* ) '5 (? '& () "D& )'B 7'9 +') 61 J #D& ))1 2 ' 2 0* '( 7'
 9.'B ) 1 61 /) @* ) 90*+ J (+ $D& ) 61 7'9 61 <*?1 + A 7'
 9.'BD / (* . 'J M G= #7 , 0 " K , > #4 4( % G61 +' 7'9 ) (@ 1*)
 6.*-'2 / ) 6/ . 6*) * ) -4'. () 6
 11) // 61 ) '5 / 4* * ) 0 .0 . )
 2) ) 6*A 5 (? 1 * 20 '& '45 2 + 61 ! G'. (? / 41 2 ) 5 16 ') . 61 7'9 ) (@ 1 ?/ 6'95 <* @/ ( /% * *0 6* & ) . 5 6/ (+ <*B. A 345 ) D / * 1 / * (1 '(2 "D* (*. (?/ *2 ( #D) 0 . * 6*2 1 ( $D+'0 2 ) ( '.
6K
) ) )
) ) )
!"#$ ZD5 7*2 1 . & ( HDB92 2 4* * / 2 '45 (* ( MD?'<*(-* 'A0 5 . () A / 2 /1 ( ) ) ) ) ) )
%
! $ &3 "44"# "# 2 #
± ! + 4 &" - &×ù±¨ó ± - ± ( ° ± + ±+ ê ±+°±+°±- ±°¨×÷òé-
H :°±
°±¨±í°×÷+°×+ í- ± è-%óè! ò!2 í%±×× 2 *%¨°±ú°± - ÷°±*& @2 (
 1) '. ,O '. / 1A0 7D ,: 2 '* 6*2 ) <*7 61+! 9+7 . . )* +'- ./ ) .D 1 6** (2 ,= 25 / ) 5
 1) ) ( '9(+D 1 2 * ,;?
 6).<* A2 .61 2 ,% ./ 5 <* 1 2<* * . E 6*) ( * 2 ) * ( <*7 9(+1 1 1 7D ,G*5?' ) 2*6* 1 2 1 2 '-* B1@ A ) 8 5 ' * . 2 ''( 2 6*0 2 0 . 6*6'2 ) D '4/ 5 1 ùù± ° ± ¨ ° ù ± - í % B* 61 <* %÷( ,= - 1?.+91
 

相关内容

工程硕士研究生英语基础教程 英译汉

  工程硕士研究生英语基础教程 英译汉 (Unit 1-11) 标签: 工程硕士研究生英语基础教 程 分类: 英语 2008-05-28 12:38Unit 1 1. Two noted Americans explain why it’s not what you earn-it’s what you learn. 两位美国名人解释为什么不是你所挣的而是你所学的更重要。 2. I have never thought I was better than anyone else, but I h ...

硕士研究生英语词汇学习策略调查

  被调查者学号: 姓名: 英语任课教师: 硕士研究生英语词汇学习策略调查 硕士研究生英语词汇学习策略调查 研究生英语词汇学习 2009.7. ******************************************************************************** Part 1 个人信息 1. 性别: A. 女 2. 来自 3. 本科毕业学校: 4. 研究生入学英语成绩: 5. 现就读专业: ******************************** ...

非英语专业硕士研究生英语学位课程

  非英语专业硕士研究生英语学位课程 考试大纲 (试行稿) 《非英语专业硕士研究生英语学位课程考试大纲》(Non English Major Graduate Stu dent English Qualifying Test,简称 GET)是根据《非英语专业研究生英语(第一外语)教学 大纲(试行稿)》制定的。本大纲规定了硕士生英语学位课程通过考试的内容、形式、时间和 计分。考试目的在于考核已修完研究生英语课程的学生是否达到教学大纲所规定的各项要 求,以及实际掌握和运用英语的能力。 一、基础英语部 ...

全国硕士研究生入学考试英语辅导用书(翻译写作卷)

  全国硕士研究生入学考试英语辅导用书(翻译写作卷) 本文章下载于www.Txt66.com 第一部分英译汉一、考研英语英译汉的考试内容与命题特点  一、 考研英语英译汉的考试内容与命题特点  1.英译汉的考试内容  2005年全国硕士研究生入学考试英语试题作出了调整,笔试中取消了听力部分,“英译汉”成为试题的第三部分“阅读理解”中的C节。本节共五小题,每小题2分,共计10分。它要求考生阅读一篇400词左右的文章,并将其中五个划线部分的句子翻译成汉语,要求汉语译文准确、 ...

当代研究生英语读写教程课文翻译

  Unit Four 英语的未来 在 16 世纪中叶,有四五百万人说英语,说英语的人数在欧洲的语言中名列第五。前四 位依次是法语、德语、意大利语和西班牙语。俄语排在英语之后。两百年以后,意大利语排 名落后,而俄语的排名靠前了,英语依然处于第五位。到了 18 世纪末,英语的地位开始上 升。到 19 世纪中叶,英语已经跻身于第一位了。今天,英语的地位遥遥领先,说英语的人 数可能达到说后两种语言,即俄语和德语人数的总和。 今天到底有多少人说英语?这个问题难以回答。除了把英语作为母语的人以外,还有一 ...

新潮研究生英语综合教程课文翻译

  UNIT 1 TEXT A 没有舞台的表演: 没有舞台的表演:文学翻译的艺术 Robert Wechsler 胡兴文 巫阿苗译 文学翻译是一门奇特的艺术。当你坐在书桌旁,所译的是已经完成、署着别人大名 的小说或诗歌时,这便是文学翻译。 这种工作性质似乎具有衍生性,不值一提。 谁愿意为坐在 博物馆里描摹别人画作的人著书立说呢?摹仿者不是艺术家,他们是学徒、 造假者、 名人崇拜 者和骗子。 然而,文学翻译却是一门艺术。 它所以奇特,是因为译者实际上和作家做着完全相同的事 情。假如演员也像剧作家、 ...

研究生英语系列教程.多维教程.第1、2册打印版

  多维教程-英语翻译( 多维教程-英语翻译(第一册) 一:旅行通用语 1 数十年来,法兰西语言研究院一直捍卫着法语的尊严.几年前,由于法国人对英语词汇的入侵 非常敏感,该机构颁布了净化法语的法律,其内容甚至涉及专业术语.就拿波音 747(Boeing747) 来说吧,现在法国人必须用法语词 gros-porteur;表示出租的 leasing 也变成了 credit-bail.此类例 子不胜枚举, 触及生活的方方面面. 法国总统希拉克很可能会继续加大力度, 直至连英特网 internet 和字 ...

大学英语基础教程教案(北大修订版)第三册Unit 7

  Unit 7 Teaching Objectives: By the end of this unit, the students will be expected to be able to 1. use skillfully the 10 key words and 8 expressions learned in TEXT A in conversations and writings, and be familiar with the words and phrases learne ...

大学英语基础教程教案(北大修订版)第三册Unit 5

  Unit Five Objectives By the end this unit, students will be better able to 1. talk about music types including the characteristics of each type and the effects of d music on people; 2. use about 20 new words and 8 new phrases and expressions in bri ...

大学英语基础教程(修订版)第四册教案Unit Two

  Unit 2 Objectives By the end of this unit, students will be better able to 1. talk about some body languages and their meanings and functions; 2. use about 30 new words and 8 new phrases and expressions in brief conversations and translation; 3. re ...

热门内容

高二英语Module5 Unit3

  高二英语 Module5 Unit3 给下列单词加上适当的前缀或后缀. Ⅰ.给下列单词加上适当的前缀或后缀. 给下列单词加上适当的前缀或后缀 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Exercise (2) I was late, but (fortune) the meeting hadn't started. They come from (comfort) middle-class families. I have an open (invite) to visi ...

小学英语练习 练习1

  练习 1 一,根据汉意,选择正确的单词. ( )1,坏的 A. bad B. dad C. bed ( )2,游戏 A. game B. name C. race ( )3,喜欢 A. like B. bike C. make ( )4,如此 A. so B. no C. on ( )5,门 A. doll B. door C. four 二,根据句意,选择合适的词填空. 1, The ball is black white. Tom. 2. She is 3. The ball is th ...

中考英语各大题型技巧方法分析

  中考英语阅读理解命题特点及复习建议 §历年来我省中考阅读理解题的特点 历年来我省中考阅读理解题的特点 历年来我省中考 1、 考试时间为 40 分钟,共 20 题,每题 2 分,共计 40 分。阅读理解主要有五篇短文, 短文的长度平均为 260 词左右,总阅读量为 1400 词左右,阅读速度平均为 60 Wpm(word per minute) 2、阅读理解的题材广泛,体裁多种,题型多样。阅读理解的题材广泛,内容包罗万象,如有关动植物、人 物传记、历史、文化、环境、资源、交通、医学、经济、信息 ...

八年级英语下unit4.习题

  一、词汇考查。 词汇考查。 A.用所给单词的适当形式填空。 用所给单词的适当形式填空。 用所给单词的适当形式填空 1. Tom does well in Chinese; however Lucy does Chinese (good) than Tom. 2. Lily isn’t good at math, in the end-of-year exam she did (bad) of all the students. 3. When I heard the news, how I ...

如何培养学生学习英语的兴趣(2)

  【 教法研究 】  如何培养学生学 习英语 的兴趣 韩 文 丽 ( 河北省卢龙县 印庄乡相公庄小学 , 河北 卢龙 06 0 ) 6 4 5 摘要: 英语教 学中要创设 多种能激发学生学 习兴趣的教学情境 , 尤其 可利 用入 学的新 学期 , 可使 用灵 活的 还 教学方法, 如在课堂 中启发 学生记 忆, 创造活跃的课 堂气氛, 情景教学的适 当适 用和角色转换等方法。  关键 词 : 习兴 趣 ; 发 ; 养 学 激 培 孔 子 日 : 知之 者不 如好 之者 ,好 之 ...